Akki

Datum a čas registrace: 2014-05-18 11:51:20
Počet naučených znaků: 423
Informace všeho druhu:
みなさんこんにちはー 僕の名前はアッキです。もう一か月日本語を勉強しています。日本語能力試験に受かりたいので、本当にまじめに日本語を勉強しています。僕は15歳なので、9月から高校生になります。専門はプログラミングです。趣味はプログラミングや、旅行や、そしてもちろん日本語を勉強することです。 よろしくお願いしまーすw
Naučené znaky: graf | seznam | bez slovíček | podrobně
Test ze znaků: test kandži | test významu | výsledky
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam

Naučené znaky


Tahy: 1


Tahy: 2


Tahy: 3


Tahy: 4


Tahy: 5


Tahy: 6


Tahy: 7


Tahy: 8


Tahy: 9


Tahy: 10


Tahy: 11


Tahy: 12


Tahy: 13


Tahy: 14


Tahy: 15


Tahy: 16


Tahy: 18