gramatika, pravopis (bunpou)

Počet slovíček: 110
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
反対語 hantaigo antonymum, slovo opačného významubunpou
口語 kougo běžný jazykbunpou
未来形 miraikei budoucí tvarbunpou
引用句 in'youku citacebunpou
感動詞 kandoushi citoslovcebunpou
読点 touten čárka (v textu)bunpou, leda1
漢字 kanji čínské znaky, kandžibunpou, jlpt5, leda1
方言 hougen dialekt, nářečíbunpou, leda1
長母音 chouboin dlouhá samohláskabunpou
音素 onso fonémbunpou
音韻学 on'ingaku fonetikabunpou
句動詞 kudoushi frázové slovesobunpou
文法 bunpou gramatika, pravopisbunpou, jlpt4
平仮名 hiragana hiraganabunpou, jlpt5
俗語 zokugo hovorový jazykbunpou
慣用語 kan'yougo idiom, frázebunpou
不定詞 futeishi infinitiv, neurčitekbunpou
句読点 kutouten interpunkcebunpou
自動詞 jidoushi intranzitivní slovesobunpou
言語 gengo jazyk, řečbunpou, leda1
一段動詞 ichidandoushi jednokmenové sloveso, ichidanbunpou
仮名 kana kana (japonské slabičné abecedy)bunpou
国字 kokuji kandži vymyšlené v Japonskubunpou
常用漢字 jouyoukanji kanji pro běžné použitíbunpou
片仮名 katakana katakanabunpou, jlpt5
敬語 keigo keigo, zdvořilostní stupeňbunpou
文脈 bunmyaku kontextbunpou
仮名遣い kanadukai konvence pro zápis kanybunpou
語幹 gokan kořen slovabunpou
形容詞幹 keiyoushikan kořen slovabunpou
片言 katakoto lámaný (jazyk)bunpou
言語学者 gengogakusha lingvista, jazykovědecbunpou
言語学 gengogaku lingvistikabunpou, leda1
半濁点 handakuten maru, kroužek u slabikbunpou
過去形 kakokei minulý čas (slovesa)bunpou
タメ語 tamego neformální forma řečibunpou
不規則動詞 fukisokudoushi nepravidelné slovesobunpou
助数詞 josuushi numerativbunpou, counter
人称代名詞 ninshoudaimeishi osobní zájmenobunpou
疑問符 gimonfu otazníkbunpou
助詞 joshi partikulebunpou
五段動詞 godandoushi pětikmenové sloveso, godanbunpou
画数 kakusuu počet tahůbunpou
名詞 meishi podstatné jménobunpou
可能形 kanoukei potenciál (slovesa)bunpou
一人称 ichininshou první osoba (slovesný tvar)bunpou
客語 kakugo předmět (větný člen)bunpou
外来語 gairaigo přejaté slovobunpou
名容詞 meiyoushi přídavné jméno (na) bunpou
形容詞 keiyoushi přídavné jméno pravé (i)bunpou
直接目的語 chokusetsumokutekigo přímý předmětbunpou
副詞 fukushi příslovcebunpou
訛り namari přízvuk, nářečíbunpou
部首 bushu radikál (znaku)bunpou
万葉仮名 man'yougana raná japonská slabičná abeceda z kandžibunpou
畳語 jougo reduplikace (slova)bunpou
命令形 meireikei rozkazovací způsobbunpou
あ段 adan řada Abunpou
え段 edan řada Ebunpou
い段 idan řada Ibunpou
お段 odan řada Obunpou
う段 udan řada Ubunpou
母音 boin samohláskabunpou
格変化 kakuhenka skloňováníbunpou, suru
謙譲語 kenjougo skromná forma řečibunpou
音節 onsetsu slabikabunpou
動詞 doushi slovesobunpou
単語 tango slovíčkabunpou, mix
辞書形 jishokei slovníková formabunpou
子音 shiin souhláskabunpou
共通語 kyoutsuugo společný jazyk, mluvená japonštinabunpou
標準語 hyoujungo standartní japonštinabunpou
状態動詞 joutaidoushi stavové slovesobunpou
語学 gogaku studium jazykabunpou, gakkou
する動詞 suru doushi SURU slovesabunpou
縦書き tategaki svislé písmobunpou
広義 kougi širší význambunpou
他動詞 tadoushi tranzitivní slovesobunpou
他称 tashou třetí osoba (slovesný tvar)bunpou
尊敬語 sonkeigo uctivá forma řeči (zdvořilá)bunpou
序章 joshou úvodní proslovbunpou
文章 bunshou věta, textbunpou, jlpt5, leda1
毒舌 dokuzetsu vulgární jazykbunpou, kaiwa
発音 hatsuon výslovnostbunpou, jlpt4, leda1
語意 goi význam slovabunpou
代名詞 daimeishi zájmenobunpou
打ち消し uchikeshi záporbunpou
丁寧語 teineigo zdvořilá forma řečibunpou