vpravo
右
Čtení:
u, yuu, migi, aki, suke
Hlavní radikál: 口 (30) Radikály:
Tahy: 5 Džójó: 1 JIS: 12582
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
右側極限 migigawakyokugen limita z pravamath
左右 sayuu nalevo i napravoleda1
右折 usetsu odbočení dopravaleda1
右回り migimawari otáčející se dopravaleda1
右手 migite pravá rukahito, leda1
右側 migigawa pravá stranaleda1
migi pravá strana, vpravojlpt5, mix
右翼 uyoku pravice (politika)mix
右手の法則 migitenohousoku pravidlo pravé rukymix
右岸 ugan pravý břehleda1, shizen
右左 migihidari vpravo a vlevoleda1
橋を渡ると、銀行は右にあります。 hashi wo wataru to,ginkou ha migi ni arimasu. Když přejdete most, banka bude napravo.mix
まっすぐ行って、二番目の交差点を右へ曲がると、左にあります。 massugu itte,nibanme no kousaten wo migi he magaru to,hidari ni arimasu. Když půjdete rovně a na druhé křižovatce zahnete doprava, bude to nalevo.mix
右を向いてください。 migi wo muite kudasai. Obraťte se napravo.mix
机を右側に寄せて下さいと先生に言われました。 tsukue wo migigawa ni yosete kudasai to sensei ni iwaremashita. Srovnejte ty stoly napravo, řekl učitel.mix