vše, úplný, celý, všechno, celkově (all)

Počet slovíček: 11
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116
忘年会 ぼうねんかい chlastačka na zapomenutí starého rokubaka
大酒 おおざけ chlastání, silné pitíbaka
パン chléb, chlebajlpt5, ryouri
塩素 えんそ chlór (Cl)kagaku
葉緑素 ようりょくそ chlorofylmix
葉緑体 ようりょくたい chloroplastmix
誇る ほこる chlubit segodan, verb, vintrans
綿毛 わたげ chmýříleda1
たこ chobotnicedoubutsu
タコ chobotnicedoubutsu
廊下 ろうか chodba, průchod, pasážjlpt3, leda1, uchi
歩行者 ほこうしゃ chodecmix
付き合う つきあう chodit s někým, doprovázetgodan, jlpt3, verb, vintrans
歩道 ほどう chodníkleda1
羊雲 ひつじぐも chomáče mraků, beránkyleda1
儀礼 ぎれい chování, etiketa, slušnostmix
行動 こうどう chování, jednáníleda1
飼育 しいく chovat (zvíře)suru
振る舞う ふるまう chovat segodan, verb, vtrans
甘える あまえる chovat se jako rozmazlený fracek ichidan, verb, vintrans
飼う かう chovat, pěstovatgodan, jlpt3, verb, vtrans
てら chrámjlpt3, jlpt4, kami
清水寺 きよみずでら chrám Kijomizu (v Kjótu)leda1, namae
東大寺 とうだいじ chrám Tódaidži (v Naře)leda1, namae
いびき chrápáníbyouki
むしゃむしゃ chroupat, křoupatryouri
きく chryzantémashokubutsu
欲しい ほしい chtítjlpt5
目指してる めざし てる chtít se stát (např. spisovatelem)
貧しい家 まずしいいえ chudá rodinamix
貧者 ひんじゃ chudímix
貧民 ひんみん chudímix
貧困 ひんこん chudobamix
竹馬 たけうま chůdyleda1
貧しい まずしい chudýadj
貧乏 びんぼう chudýmix
細々 ほそぼそ chudý (život), sotva pokračovatmix
乏しい とぼしい chudý, omezenýadj
貧弱な ひんじゃくな chudý, slabýadj
あじ chuťjlpt4, ryouri
食慾 しょくよく chuť k jídlumix
おいしい chutný, dobrýadj, jlpt5, ryouri
保育士 ほいくし chůvajlpt3
歩行 ほこう chůzeleda1
一人歩き ひとりあるき chůze bez pomoci, nezávislostleda1
玉乗り たまのり chůze po míčileda1
散歩 さんぽ chůze, procházkajlpt5, leda1, sport
賞賛 しょうさん chvála, obdivsuru
褒める ほめる chválitichidan, verb, vtrans
偉い えらい chvályhodný, vysoce postavenýadj
暫く しばらく chvíle, chvilička, na chvilkujlpt3, toki
間違い まちがい chybamix
ミス chyba, Miss, mýtusjlpt3, suru
過失 かしつ chyba, omylmix
欠点 けってん chyba, závada, slabinaleda1
過ち あやまち chyba, zločinmix
落丁 らくちょう chybějící stranymix
前非 ぜんぴ chyby minulosti, hříchy mládímix
捉える とらえる chytit, dopadnoutichidan, verb, vtrans
頭がいい あたまがいい chytrýadj
利口な りこうな chytrýadj
スマホ chytrý telefon (smartphone)denki
居合道 いあいどう Iaidó, umění tasení mečesport
理念 りねん idea, ideologiemix
理想 りそう ideál, senmix
慣用句 かんようく idiommix
慣用語 かんようご idiom, frázebunpou
熟語 じゅくご idiom, sinojaponská složeninamix
馬鹿 ばか idiot, blbec, pakobaka
無視する むしす る ignorovatmix
早速 さっそく ihned, okamžitěleda1, toki
活け花 いけばな ikebana, aranžování květinmix
活花 いけばな ikebana, aranžování květinmix
生け花 いけばな ikebana, aranžování květinmix
生花 いけばな ikebana, aranžování květinmix
雨模様 あめもよう ikony pro srážky na meteorologické mapěleda1
図説 ずせつ ilustrace, diagrammix
入管 にゅうかん imigrační úřadryokou
移民 いみん imigrantmix
模倣 もほう imitacesuru
陰関数 いんかんすう implicitní funkcemath
即席 そくせき improvizovaný, bez přípravymix
不逮捕特権 ふたいほとっけん imunita proti zatčení (poslanci, diplomaté)mix
稲荷 いなり Inari, bůh nebo bohyně plodnosti a rýžekami
インド洋 インドよう Indický oceánmix
印度 いんど Indiemix
指示 しじ indikace, instrukcesuru
個性 こせい individualita, osobnostmix
狭心症 きょうしんしょう infarktmix
感染 かんせん infekce, nákazasuru
不定詞 ふていし infinitiv, neurčitekbunpou
情報 じょうほう informacejlpt3, mix
通知 つうち informacesuru
案内所 あんないじょ informace, informační přepážkamix
案内 あんない informace, rada, výklad, ukázání, předvedeníleda1
吸入 きゅうにゅう inhalacesuru
注射 ちゅうしゃ injekcebyouki, jlpt4
すみ inkoustmix
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116