vše, úplný, celý, všechno, celkově (all)

Počet slovíček: 11
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116
相互理解 そうごりかい vzájemné porozuměnísuru
互いに たがいに vzájemně, s každýmjlpt3
逆数 ぎゃくすう vzájemnýmath
相互 そうご vzájemnýmix
起こす おこす vzbudit, postavit (něco), způsobitgodan, jlpt3, verb, vtrans
距離 きょり vzdálenostjlpt3
遠縁 とおえん vzdálený příbuznýkazoku
諦める あきらめる vzdát seichidan, verb, vtrans
降参 こうさん vzdát sesuru
投降 とうこう vzdát se (vojáci)suru
教育 きょういく vzděláníjlpt4
学歴 がくれき vzdělání, akademické zázemíjlpt3
反抗的な はんこうてきな vzdornýadj, emo
飛行船 ひこうせん vzducholoďmix
外観 がいかん vzhledmix
血相 けっそう vzhled (zdravý, nezdravý)leda1
見上げる みあげる vzhlížet, zvednout oči, obdivovatichidan, verb, vtrans
連れて行く つれていく vzít někoho někam, doprovoditgodan, verb
取り戻す とりもどす vzít zpět, znovu získatgodan, verb, vtrans
取る とる vzít, brát, zvednoutgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
採る とる vzít, sebratgodan, verb, vtrans
取り上げる とりあげる vzít, zvednoutichidan, verb, vtrans
書き置き かきおき vzkazmix
伝言 でんごん vzkaz, sděleníjlpt3, leda1
建国 けんこく vznik státusuru
生える はえる vznikat, vyrůstichidan, jlpt3, verb, vintrans
文様 もんよう vzormix
模様 もよう vzor, design; stavmix
公式 こうしき vzorecmath
数式 すうしき vzorec (mat.)mix
見本 みほん vzorekleda1
思い出す おもいだす vzpomenout sigodan, jlpt3, jlpt4, leda1, verb, vtrans
思い付く おもいつく vzpomenout si, dostat nápadgodan, leda1, verb
回想 かいそう vzpomínatsuru
思い出 おもいで vzpomínkajlpt3, leda1
思いで おもいで vzpomínkamix
記念 きねん vzpomínkasuru
子供のころの思い出 こども の ころ の おもいで vzpomínka na dětstvímix
記憶 きおく vzpomínka, připomenutí sisuru
すっきり vzpružený, posílený, dobře formovaný, čistěsuru
満つ みつ vzrůst, stoupatgodan, verb, vintrans
関係 かんけい vztahjlpt3, jlpt4
なか vztahjlpt3, leda1
関連 かんれん vztah, relace, relevance, souvislostsuru
交際 こうさい vztah, společnost, přátelstvísuru
激怒 げきど vztekemo
狂犬病 きょうけんびょう vzteklinabyouki
浮力 ふりょく vztlakmix
発動 はつどう vzývat/vyvolávat; uvedení do provozusuru
常に つねに vždy, neustálemix
必ずしも かならずしも vždy, nutně (se záporem)mix
いつも vždy, vždyckyjlpt5, toki
都度 つど vždycky, pokaždéleda1
わさび wasabi, křenryouri
綿津見 わたつみ Watacumi, drak, bůh mořekami
海神 わたつみ Watacumi, drak, bůh mořekami
渡辺 わたなべ Watanabemix
洗面所 せんめんじょ WC, toaletamix
西洋化 せいようか westernizacesuru
水割 みずわり whisky a vodaryouri
遠くから とおくから z dálkymix
うしろ zajlpt5
一時後 いちじご za hodinutoki
どうしても za každou cenu, prostě (+zápor)jlpt3
分速 ふんそく za minutu
一年後 いちねんご za rok, po jednom rocetoki
秒速 びょうそく za sekundu
耳元 みみもと za uchem, u uchahito, leda1
村外れ むらはずれ za vesnicí, na okraji vesniceleda1
包む つつむ zabalitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
包まる くるまる zabalit se, být zabalen (např. v dece)godan, verb, vintrans
遊び あそび zábavagodan, jlpt3, jlpt4, verb
遊園地 ゆうえんち zábavný parkmix
殺す ころす zabítgodan, jlpt3, sensou, verb, vtrans
殺生 せっしょう zabít, krutýsuru
手摺り てすり zábradlíleda1
渋滞 じゅうたい zácpa (dopravní)jlpt3, suru
化かす ばかす začarovat, očarovat, proměnitgodan, leda1, verb, vtrans
若手 わかて začátečník, elévmix
始め はじめ začátekjlpt3, mix
初め はじめ začátekmix
緒戦 しょせん začátek bojesensou
梅雨入り つゆいり začátek deštivého obdobísuru
春先 はるさき začátek jaraleda1, toki
初春 しょしゅん začátek jaratoki
年始 ねんし začátek rokuleda1, toki
年頭 ねんとう začátek rokuleda1
初める そめる začítichidan, verb
始める はじめる začít (něco)ichidan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
~だす začít dělat ~jlpt4
降り出す ふりだす začít pršetgodan, jlpt4, verb, vintrans
出始める ではじめる začít se objevovatichidan, verb
始まる はじまる začít, začínat, být zahájengodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
背中 せなか zádahito, jlpt4
しり zadekhito
後方の こうほうの zadníleda1
後ろ うしろ zadní část, vzadujlpt5, leda1
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116