vše, úplný, celý, všechno, celkově (all)

Počet slovíček: 11
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116
日常 にちじょう každodenní, obyčejný, obvyklýmix
年中行事 ねんじゅうぎょうじ každoroční svátky a slavnostimix
まい každýleda1
かく každýmix
~おき každý další (den)jlpt4, toki
毎日 まいにち každý denjlpt5, leda1, toki
毎月 まいげつ každý měsíc, měsíčnějlpt5, toki
毎月 まいつき každý měsíc, měsíčnětoki
毎年 まいねん každý rok, ročnějlpt5, toki
毎年 まいとし každý rok, ročnějlpt5, leda1, toki
毎週 まいしゅう každý týdenjlpt5, leda1, toki
毎晩 まいばん každý večerjlpt5, leda1, toki
別々 べつべつ každý zvlášťmix
~ずつ každý, jednotlivějlpt5
皆さん みなさん každý, všichnijlpt5
何れ いずれ kde, kterýmix
何処までも どこまでも kdekoliv, na maximum, tvrdohlavěmix
誰でも だれでも kdokoliv, každýmix
何時 いつ kdyjlpt5
随時 ずいじ kdykolivmix
~とき když ~jlpt4
敬語 けいご keigo, zdvořilostní stupeňbunpou
きば kel, tesákdoubutsu
合宿 がっしゅく kemp, společný nocleh, pensionsuru
剣道 けんどう kendóleda1, sensou, sport
吉祥天 きちじょうてん Kičidžóten, bohyně štěstí, plodnosti a krásykami
キロ kilometrjlpt5
寝巻き ねまき kimono na spanífuku
振り袖 ふりそで kimono s dlouhými rukávyfuku
振袖 ふりそで kimono s dlouhými rukávyfuku
映画館 えいがかん kinojlpt5, mise
狂言 きょうげん kjógen, japonské divadlomix
京都 きょうと Kjótoleda1, namae
丸太 まるた kláda, kmenleda1
丸木 まるき kláda, kmenleda1, mix
小槌 こづち kladívko, paličkamix
金づち かなづち kladivoleda1
シュモク鮫 しゅもくざめ kladivoundoubutsu
正数 せいすう kladné číslomath
プラス記号 プラスきごう kladné znaménkomath
氏族 しぞく klan, rodinamix
クラシック音楽 クラシックおんがく klasická hudbaongaku
古文 こぶん klasická japonštinagakkou
体術 たいじゅつ klasický bojové umění, boj na blízko; taijutsu (Naruto)mix
種類別 しゅるいべつ klasifikace, zařazenímix
採点 さいてん klasifikovatsuru
分類 ぶんるい klasifikovat, tříditsuru
古典 こてん klasikamix
僧院 そういん klášter, chrámkami
土下座 どげざ klečet na zemi a klanět se, padnout někomu k nohámsuru
聞き伝え ききつたえ klepy, povídačkymix
下りる おりる klesat, padatichidan, jlpt4, verb, vintrans
降下 こうか klesnout, sestoupitsuru
下がる さがる klesnout, spadnout, visetgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
かぎ klíčjlpt5
かぎ klíčuchi
萌芽 ほうが klíčenísuru
機能語 きのうご klíčové slovomix
静か しずか klidjlpt5
安らぎ やすらぎ klid, pokoj, mírmix
平気 へいき klid, tichojlpt3, leda1
落ち着き おちつき klid, vyrovnanost; stabilitaemo
寧日 ねいじつ klidné dnymix
穏やか おだやか klidnýmix
悠々 ゆうゆう klidnýmix
安寧 あんねい klidný (svět)mix
平静な へいせい な klidný, pokojnýmix
平気な へいきな klidný, tichýadj, emo, jlpt3
冷房 れいぼう klimatizacejlpt4, uchi
冷房装置 クーラー klimatizacedenki, uchi
冷房装置 れいぼうそうち klimatizacedenki
エアコン klimatizacedenki
クーラー klimatizace, chlazenídenki
帽子 ぼうし klobouk, čepicefuku, jlpt3, jlpt5, leda1
関節 かんせつ kloubhito
~会 ~かい klubjlpt4
クラブ活動 くらぶかつどう klubová činnost, kroužkygakkou
くき kmen, stonekshokubutsu
幹細胞 かんさいぼう kmenová buňkamix
振動 しんどう kmitat se, třástsuru
神父 しんぷ kněz, otec, paterkami, leda1
入門書 にゅうもんしょ kniha pro začátečníkymix
ほん kniha, hlavní, základníjlpt5
本屋 ほんや knihkupectvíleda1, mise
書店 しょてん knihkupectvíleda1, mise
本の虫 ほんのむし knihomolleda1
図書館 としょかん knihovnajlpt5, leda1
図書室 としょしつ knihovnamix
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116