vše, úplný, celý, všechno, celkově (all)

Počet slovíček: 11
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116
無恥 むち nestydatý, nestoudný, nemravnýmix
下手 へた nešikovný, levý, neumětadj, jlpt5, leda1
薄幸な はっこうな nešťastný, smolnýmix
災害 さいがい neštěstí, katastrofashizen, tenki
不幸 ふこう neštěstí, nehodamix
めい neteřjlpt3, kazoku
焦り あせり netrpělivostemo
短気 たんき netrpělivýmix
怪獣 かいじゅう netvor, příšerakami
関係ない かんけいない netýkat se, nemít nic společnéhomix
散らかった ちらかった neuklizenýadj
有耶無耶 うやむや neurčitý, nejasný, vágnímix
脳外科医 のうげかい neurochirurgshigoto
不合格 ふごうかく neúspěch (v testu), odmítnutímix
期待外れの かたいはずれの neuspokojivýadj
絶えず たえず neustáletoki
固執 こしつ neústupnost, tvrdohlavostsuru
不屈 ふくつ neustupný, neoblomnýmix
中立 ちゅうりつ neutralitamix
中性 ちゅうせい neutralita (chemická, elektrická, atd.); střední rodmix
中和 ちゅうわ neutralizovatsuru
中性子 ちゅうせいし neutronkagaku
非科学的な ひかがくてき な nevědeckýmix
無意識 むいしき nevědomýmix
非言語 ひ げんご neverbálnímix
浮気者 うわきもの nevěrník, neupřímný člověk, lhářmix
花嫁 はなよめ nevěstaadj, leda1
新婦 しんぷ nevěstamix
よめ nevěsta, snachakazoku
失言 しつげん nevhodné vyjádřenísuru
不敵 ふてき nevhodnýmix
不便 ふべん nevhodný, nepraktickýadj, jlpt4
分からない わからない nevímmix
無邪気な むじゃきな nevinnýadj, emo
不親切 ふしんせつ nevlídný, nepřívětivýmix
怨念 おんねん nevraživost, zlobamix
必死 ひっし nevyhnutelná smrt, boj (jako) o životadj, leda1
必至 ひっし nevyhnutelnostadj, leda1
必然的 ひつぜんてき nevyhnutelnýmix
不利 ふり nevýhodnýmix
言外 げんがい nevyjádřený, implicitnímix
不治の ふじ の nevyléčitelnýbyouki
格好の悪い かっこうのわるい nezajímavý, ošklivý, nestylovýadj
格好悪い かっこうわるい nezajímavý, ošklivý, nestylovýadj
違法 いほう nezákonnostmix
失業 しつぎょう nezaměstnanostjlpt3
無職 むしょく nezaměstnanýmix
失業者 しつぎょうしゃ nezaměstnaný člověkshigoto
公平 こうへい nezaujatostleda1
自立 じりつ nezávislostleda1
独立 どくりつ nezávislostsuru
一匹狼 いっぴきおおかみ nezávislý člověk (přen.)mix
独立国 どくりつこく nezávislý státmix
不可欠 ふかけつ nezbytnémix
実用品 じつようひん nezbytné denní potřebyleda1
必要 ひつよう nezbytnýadj, jlpt3, jlpt4
必要な ひつよう な nezbytnýjlpt3
必須 ひっす nezbytnýmix
未熟 みじゅく nezkušenýmix
若輩 じゃくはい nezkušený mladík, zelenáčmix
未成年 みせいねん nezletilý, neplnoletýmix
未知 みち neznámomix
不詳 ふしょう neznámýmix
未知の みち の neznámý, cizímix
いい加減 いいかげん nezodpovědnýmix
いつの間にか いつのまにか než se člověk nadějejlpt3
日本放送協会 にっぽんほうそうきょうかい NHKmix
乱層雲 らんそううん nimbostratustenki
乱雲 らんうん nimbustenki
忍者 にんじゃ nindža (špión, vrah, sabotér ve feudálním Japonsku)sensou, shigoto
卍刀 まんとう nindžovská zbraň zamaskovaná jako zahradnické nůžkymix
瓊瓊杵尊 ににぎのみこと Ninigi no Mikoto, vnuk Amaterasukami
点滴 てんてき nitrožilní infúze, kapačkabyouki
新田 にった Nittaleda1, namae
安値 やすね nízká cenaleda1
安価 あんか nízká cenaleda1
就職難 しゅうしょくなん nízká zaměstnanostshigoto
下級 かきゅう nízký stupeň, nižší stupeňleda1
蘭学 らんがく nizozemská (západní) vědamix
低地 ていち nížinamix
下様 しもざま nižší třída, obyčejní lidémix
ノーベル賞 ノーベルしょう Nobelova cenamix
夜中 よなか nocmix
十五夜 じゅうごや noc patnáctého (úplněk)leda1
よる noc, večerleda1, toki
夕日 ゆうひ noci a dnyleda1, toki
夜行バス やこうばす noční autobusleda1
悪夢 あくむ noční můta, špatný senmix
夜空 よぞら noční oblohaleda1, shizen
夜景 やけい noční výhledmix
あし nohahito
あし noha, tlapadoubutsu, hito, jlpt5
遊牧民 ゆうぼくみん nomádmix
海苔 のり nori (jedlé mořské řasy)ryouri
正常化 せいじょうか normalizacesuru
普通 ふつう normálně, obvyklejlpt3, jlpt4
平年 へいねん normální rok (nepřestupný)leda1, toki
常態 じょうたい normální stavmix
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116