vše, úplný, celý, všechno, celkově (all)

Počet slovíček: 11
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116
向日葵 ヒマワリ slunečniceshokubutsu
晴れ はれ slunečno, jasnotenki
秋晴れ あきばれ slunečný podzimleda1, shizen
お日様 おひさま sluníčko (dětská řeč)mix
果物の皮 くだもの の かわ slupka ovocemix
野菜の皮 やさい の かわ slupka zeleninymix
ご恩 ごおん služba, laskavost (obdržená od někoho)mix
召し使い めしつかい služebník, poddaný, poskokmix
メイド služkabaka
女中 じょちゅう služkashigoto
聞こえる きこえる slyšet, být slyšet, být schopen slyšetichidan, jlpt4, leda1, verb, vintrans
なみだ slza, sympatiemix
緑玉石 りょくぎょくせき smaragdkagaku
笑う わらう smát segodan, jlpt4, verb, vintrans
消去 しょうきょ smazatsuru
卵焼き たまごやき smažená vajíčka, omeletaryouri
野菜炒め やさいいため smažená zeleninaryouri
焼きそば やきそば smažené pohankové nudleryouri
狐の群れ きつねのむれ smečka lišekdoubutsu
ラインの群れ らいおんのむれ smečka lvůdoubutsu
両替 りょうがえ směnění penězsuru
両替する りょうがえ する směnit penízemix
見当 けんとう směrleda1
方面 ほうめん směr (oblast)ryokou
行き いき směr na, jedoucí dojlpt3
風向 ふうこう、かざむき směr větrumix
ほう směr, cestajlpt5
方向 ほうこう směr, kursleda1, math
方角 ほうがく směr, orientaceleda1
向かう むかう směřovat, jít naproti, jít směrem kgodan, jlpt4, leda1, verb, vintrans
前向きの まえむきの směřující dopředu, pozitivníleda1
交錯 こうさく směssuru
笑止 しょうし směšný, nesmyslný, absurdnímix
笑い わらい smích, úsměvjlpt3
交じる まじる smíchat se, smísit segodan, jlpt3, verb, vintrans
交ざる まざる smíchat se, smísit segodan, jlpt3, verb, vintrans
混じる まじる smíchat se, vmísit segodan, ichidan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
混ざる まざる smíchat se, vmísit segodan, jlpt3, verb, vintrans
混ぜる まぜる smíchat, přimíchat, vmísit seichidan, jlpt3, verb, vtrans
混浴風呂 こんよくぶろ smíšený onsen (pro obě pohlaví)mix
契約 けいやく smlouva, kontraktjlpt3, suru
建て たて smlouva, kontraktmix
臭い くさい smradlavý, smrdutýjlpt3
唐檜 トウヒ smrkshokubutsu
仏滅 ぶつめつ smrt Buddhy, velmi nešťastný denmix
死亡 しぼう smrt, úmrtnostjlpt3
致死量 ちしりょう smrtelná dávkamix
致命傷 ちめいしょう smrtelné zraněnímix
不運 ふうん smůlamix
残念 ざんねん smůla, lítost, zklamáníjlpt4
悲しみ かなしみ smutek, zármutek, žal, hořejlpt3
悲しむ かなしむ smutnit, truchlit (nad někým/něčím)godan, verb, vtrans
悲しい かなしい smutnýemo, jlpt4
意味 いみ smysl, významjlpt5
趣き おもむき smysl, význam, podstata; efekt, vlivmix
易しい やさしい snadné, jednoduchéadj, jlpt5
堪える たえる snášetichidan, verb, vintrans, vtrans
努める つとめる snažit seichidan, verb, vtrans
刻苦 こっく snažit se přes potížesuru
勉める つとめる snažit se, zkoušetichidan, verb, vtrans
浅黒い あさぐろい snědý, tmavé pletiadj
吹雪 ふぶき sněhová bouřemix
雪のひとひら ゆきのひとひら sněhová vločkatenki
雪片 せっぺん sněhová vločkashizen
雪の吹きだまり ゆきのふきだまり sněhová závějtenki
雪国 ゆきぐに Sněhová země (název románu)leda1, namae
雪だるま ゆきだるま sněhulákmix
白雪姫 しらゆきひめ Sněhurkamix
議院 ぎいん sněmovnaseiji
耐える たえる snést, odolávatichidan, verb, vintrans, vtrans
朝御飯 あさごはん snídanějlpt5, ryouri
朝ご飯 あさごはん snídanějlpt5, ryouri
朝食 ちょうしょく snídaněleda1, ryouri
ゆき sníhjlpt5, tenki
夢想家 むそうか snílekmix
夢見る ゆめみる snítichidan, verb, vintrans
白日夢 はくじつむ snít s otevřenýma očimamix
減る へる snížit (velikost, počet), změnšitgodan, jlpt3, verb, vintrans
減税 げんぜい snížit daněsuru
半減 はんげん snížit na polovinusuru
下ろす おろす snížit, sundat, vysadit (z auta), vyložitgodan, verb, vtrans
減殺 げんさい snížit, ubýt (zájem, síla)suru
利己的な りこてきな sobeckýadj, emo
身勝手(な) みがって(な) sobeckýadj, leda1
我侭 わがまま sobectví, egoismusjlpt3
土曜日 どようび sobotajlpt5, toki
階層 かいそう sociální vrstvymix
炭酸水 たんさんすい sodaryouri
彫刻 ちょうこく sochamix
懸巣 かけす sojkadoubutsu
醤油 しょうゆ sójová omáčkajlpt5, ryouri
大豆 だいず sojový bobleda1, ryouri, shokubutsu
はやぶさ sokoldoubutsu
はやぶさ sokol stěhovavýdoubutsu
火山灰 かざんばい sopečný popelshizen
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116