Slovíčka


少年 shounen chlapec, hoch, mladíkhito, leda1
少
pár, málo
Čtení: shou, suku.nai, suko.shi
Hlavní radikál: 小 (42) Tahy: 4 obrázek | animace | tabulka
年
rok, numerativ pro roky
Čtení: nen, toshi, ne
Hlavní radikál: 干 (51) Tahy: 6 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
美少年 bishounen krasavechito
少年は体不自由な人に席を譲った。 shounen ha karada fujiyuu na hito ni seki wo yuzutta. Mladík uvolnil (přenechal) sedadlo handicapovanému člověku.mix
バスでその少年はおばあさんに席を譲ってあげた。 basu de sono shounen ha obaasan ni seki wo yuzutte ageta. V autobuse uvolnil mladík místo staré paní.mix