Slovíčka


おいしい oishii chutný, dobrýadj, jlpt5, ryouri

» Další příklady
おいしいキッスして。 oishii kissu shite. hezky mě polib!ai
一昨日友達と飲んだビールはおいしかったです。 ototoi tomodachi to nonda bi-ru ha oishikatta desu. Pivo, které jsem předevčírem pil s kamarádem, bylo výborné.ryouri