vše, úplný, celý, všechno, celkově (all)

Počet slovíček: 11
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116
北口 きたぐち severní východryokou
北東 ほくとう severovýchodmix
北西 ほくせい severozápadmix
握る にぎる sevřít, stisknout, zmáčknoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
性交 せいこう sex, sexuální stykai, suru
セクハラ sexuální obtěžovánímix
胡麻 ごま sezamové semínko ryouri
正座 せいざ sezení na patách, seizaleda1
品目 ひんもく seznam zbožíleda1
知り合う しりあう seznámit segodan, verb, vintrans
しゅん sezóna (např. ovocná, rybí)suru
季節労働 きせつろうどう sezónní prácemix
腐る くさる shnít, zkazit se, zkorodovatgodan, jlpt3, verb
倒す たおす shodit, svalit, porazitgodan, jlpt3, verb, vtrans
一致 いっち shodnout sesuru
賛成意見 さんせいいけん shodný názormix
ごう shromáždit semix
揃う そろう shromáždit se, soustředit se (v)godan, jlpt3, verb, vintrans
揃える そろえる shromáždit, dát dohromadyichidan, jlpt3, verb, vtrans
工夫 くふう schémasuru
階段 かいだん schodyjlpt5, uchi
集中力 しゅうちゅうりょく schopnost koncentracemix
能力 のうりょく schopnost, dovednostmix
体得 たいとく schopnost, zručnost, dovednostleda1, suru
妹分 いもうとぶん schovankaleda1
隠れる かくれる schovat se, skrýt se, být skrytýichidan, jlpt3, verb, vintrans
隠す かくす schovat, skrýtgodan, jlpt3, verb, vtrans
シュレーディンガーの猫 シュレーディンガーのねこ Schrödingerova kočkabaka
踏み台 ふみだい schůdky, štafleleda1
会合 かいごう schůze, zasedánísuru
容認 ようにん schválenísuru
御所 ごしょ sídlo císařemix
合図 あいず signáljlpt3, leda1, suru
信号 しんごう signál, semaforleda1, suru
調印国 ちょういんこく signatářský státmix
気力 きりょく sila vůlemix
意志力 いしりょく síla vůlemix
厚さ あつさ síla, hrubost (tloušťka)adj
動力 どうりょく síla, hybná síla, dynamická sílamix
ちから síla, mocjlpt4, leda1
血気 けっき síla, vitalita, horlivostleda1
力持ち ちからもち silákleda1
泡盛 あわもり silná pálenka z Okinawyryouri
道路 どうろ silnicejlpt3, leda1, ryokou
みち silnice, cestajlpt5, leda1, ryokou
大雨 おおあめ silný déšťleda1, shizen
重圧 じゅうあつ silný nátlakmix
大風 おおかぜ silný vítrmix
強い つよい silný, mocnýadj, jlpt5, math
得意な とくい な silný, pyšný, dobrý vjlpt3
厚い あつい silný, tlustý, milýadj, jlpt5
影像 えいぞう silueta, obrysmix
大晦日 おおみそか Silvestr (31. prosince)namae
音読み おんよみ sinojaponské (čínské) čtení znakuleda1
硫黄 いおう sírakagaku
孤児 こじ sirotekmix
あみ síť, síťkamix
網膜 もうまく sítnicehito
ざる síto, sítko, cedníkmix
状況 じょうきょう situacemix
飛ぶ とぶ skákat, létatgodan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
いわ skála (balvan)kagaku, leda1, shizen
岩石 がんせき skála (látka), kámen, balvankagaku, leda1, shizen
岩山 いわやま skalnatá horaleda1, shizen
岩場 いわば skalnaté místoleda1
醜聞 しゅうぶん skandálmix
写生 しゃせい skicovánísuru
くら skladmix
倉庫 そうこ sklad
書庫 しょこ sklad knih (v knihovně)mix
置き場 おきば sklad, místo uloženímix
折り畳み おりたたみ skládací (židle, stůl, deštník)mix
扇子 せんす skládací vějířfuku, leda1
作曲家 さっきょくか skladatelshigoto
きょく skladbaongaku
グラス skleničkaryouri
温室効果 おんしつこうか skleníkový efektmix
収穫 しゅうかく sklizeňsuru
動向 どうこう sklon, trend, tendenceleda1
格変化 かくへんか skloňováníbunpou, suru
飛躍 ひやく skoksuru
走り幅跳び はしりはばとび skok do dálkyleda1, sport
終了 しゅうりょう skončitsuru
済ませる すませる skončit (něco, s něčím), dokončit (něco), vystačit si sichidan, jlpt3, verb, vtrans
済ます すます skončit (něco, s něčím), dokončit (něco), vystačit si sgodan, jlpt3, verb, vtrans
明ける あける skončit (období dešťů), začít (nový rok), svítatichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
済む すむ skončit, vystačit si (s)godan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
得点 とくてん skóresuru
ほとんど skoro, téměřjlpt3, jlpt4
謙譲語 けんじょうご skromná forma řečibunpou
謙虚 けんきょ skromnýmix
謙称 けんしょう skromný výraz první osobysuru
押し入れ おしいれ skříňjlpt4, uchi
押入れ おしいれ skříňuchi
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116