slovíčka (word)

Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104
いもうと mladší sestrajlpt5, kazoku, leda1
妹さん いもうとさん mladší sestra kazoku
後輩 こうはい mladší spolužák, služebně mladšíjlpt3
若い わかい mladýadj, jlpt5
弱冠 じゃっかん mladý věkmix
沈黙 ちんもく mlčení, tichosuru
天の川 あまのがわ Mléčná dráhaleda1, namae
酪農 らくのう mlékárenstvímix
牛乳 ぎゅうにゅう mlékojlpt5, ryouri
きり mlhatenki
もや mlhatenki
かすみ mlha, opartenki
談ずる だんずる mluvitvtrans
べらべら mluvit bez přestáníadj, onoma, suru
話す はなす mluvit, povídat sigodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
しゃべる mluvit, povídat si, pokecatgodan, verb, vintrans
喋る しゃべる mluvit, povídat si, pokecatgodan, verb, vintrans
語る かたる mluvit, říkatgodan, verb, vtrans
ニャニャ mňau, mňau (mňoukání)onoma
ニャンニャン mňau, mňau (mňoukání)onoma
さあ mno…jlpt5
多々 たた mnohomix
たくさん mnoho, hodnějlpt5
多い おおい mnoho, hodněadj, jlpt5, leda1
大勢 おおぜい mnoho, velký počet (lidí)jlpt5
何度も なんども mnohokrát, častomix
集合 しゅうごう množinamath
~たち množné číslo (lidi a někdy zvířata)jlpt5
たち množné číslo (pro lidi a zvířata)mix
複数 ふくすう množné číslo, několikmix
りょう množstvímix
糖分 とうぶん množství cukrumix
内容量 ないようりょう množství, obsahmix
携帯 けいたい mobil, přenosný (věc)denki, jlpt3
携帯電話 けいたいでんわ mobilní telefondenki
あんまり moc, přílišmix
休める やすめる moci si odpočinout, nechat odpočinout, uklidnitichidan, leda1, verb, vtrans
できる moci, dokázat, být schopnýichidan, jlpt5, verb
有力 ゆうりょく mocný, vlivnýmix
流行 りゅうこう módaadj, jlpt3, suru
かた model, typ, styljlpt3
規範 きはん model, vzormix
司会 しかい moderátorsuru
モダン modernímix
近代史 きんだいし moderní dějinymix
近代 きんだい moderní dobaleda1, toki
近世 きんせい moderní doba, novověkleda1, toki
近代化 きんだいか modernizacesuru
修飾語 しゅうしょくご modifikátormix
祈る いのる modlit segodan, jlpt3, jlpt4, kami, verb, vtrans
祈り求める いのりもとめる modlit se (za co)ichidan, verb
祈願 きがん modlit se k bohusuru
神頼み かみだのみ modlitba, žádost k bohuleda1
青空 あおぞら modrá oblohaleda1, shizen
青い あおい modrá, modrozelená, zelenáadj, iro, jlpt5
青白い あおじろい modrobílý, zelenobílý, bledýiro, leda1
打ち身 うちみ modřinabyouki
萌え もえ moe, pučení, rašení, pobláznění (anime), roztomilostbaka
moldoubutsu
桟橋 さんばし molomix
モニター monitor, displaymix
モノクロ monochromatický, jednobarevnýmix
独り言 ひとりごと monolog, samomluvaleda1
道徳 どうとく morálkaleda1
徳望 とくぼう morální vlivmix
形態論 けいたいろん morfologiemix
桑苺 くわいちご moruše (plod)mix
うみ moře, plážjlpt5, leda1, shizen
深海 しんかい mořská hlubinamix
人魚 にんぎょ mořská pannakami, leda1
海藻 かいそう mořská řasamix
海水 かいすい mořská vodaleda1, shizen
海岸 かいがん mořské pobřežíjlpt4, leda1, shizen
はも mořský úhořdoubutsu
はし mostjlpt5
歩道橋 ほどうきょう most pro chodcemix
丸木橋 まるきばし most vytvořený z jedné kládyleda1
目まい めまい motání hlavybyouki
切っ掛け きっかけ motiv, podnět, impulsmix
動機 どうき motivacemath
オートバイ motocykl, motorkajlpt4, ryokou
蝶々 ちょうちょう motýldoubutsu
名言 めいげん moudrá slova mix
才気 さいき moudrostmix
知恵 ちえ moudrost, důvtip, prozíravost, rozummix
はえ mouchadoubutsu
のう mozekhito
若しかすると もしかすると možná, náhodou, snadjlpt3
たぶん možná, pravděpodobně, asijlpt5
若しかして もしかして možná, snadjlpt3
若しかしたら もしかしたら možná, snadjlpt3
可能性 かのうせい možnost, pravděpodobnost, šance, dostupnostmix
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104