gramatika (bunpou)

Počet slovíčok: 110
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
語意 goi význam slovabunpou
人称代名詞 ninshoudaimeishi osobní zájmenobunpou
語幹 gokan kořen slovabunpou
感動詞 kandoushi citoslovcebunpou
辞書形 jishokei slovníková formabunpou
文脈 bunmyaku kontextbunpou
他称 tashou třetí osoba (slovesný tvar)bunpou
序章 joshou úvodní proslovbunpou
直接目的語 chokusetsumokutekigo přímý předmětbunpou
片言 katakoto lámaný (jazyk)bunpou
名詞 meishi podstatné jménobunpou
畳語 jougo reduplikace (slova)bunpou
外来語 gairaigo přejaté slovobunpou
仮名遣い kanadukai konvence pro zápis kanybunpou
反対語 hantaigo antonymum, slovo opačného významubunpou
語学 gogaku studium jazykabunpou, gakkou
敬語 keigo keigo, zdvořilostní stupeňbunpou
副詞 fukushi příslovcebunpou
広義 kougi širší význambunpou
常用漢字 jouyoukanji kanji pro běžné použitíbunpou
不定詞 futeishi infinitiv, neurčitekbunpou
標準語 hyoujungo standartní japonštinabunpou
格変化 kakuhenka skloňováníbunpou, suru
未来形 miraikei budoucí tvarbunpou
助詞 joshi partikulebunpou
仮名 kana kana (japonské slabičné abecedy)bunpou
万葉仮名 man'yougana raná japonská slabičná abeceda z kandžibunpou
名容詞 meiyoushi přídavné jméno (na) bunpou
部首 bushu radikál (znaku)bunpou
あ段 adan řada Abunpou
画数 kakusuu počet tahůbunpou
い段 idan řada Ibunpou
縦書き tategaki svislé písmobunpou
一人称 ichininshou první osoba (slovesný tvar)bunpou
句読点 kutouten interpunkcebunpou
引用句 in'youku citacebunpou
半濁点 handakuten maru, kroužek u slabikbunpou
母音 boin samohláskabunpou
う段 udan řada Ubunpou
子音 shiin souhláskabunpou
打ち消し uchikeshi záporbunpou
長母音 chouboin dlouhá samohláskabunpou
え段 edan řada Ebunpou
お段 odan řada Obunpou
国字 kokuji kandži vymyšlené v Japonskubunpou
音韻学 on'ingaku fonetikabunpou
共通語 kyoutsuugo společný jazyk, mluvená japonštinabunpou
音節 onsetsu slabikabunpou
口語 kougo běžný jazykbunpou
片仮名 katakana katakanabunpou, jlpt5
音素 onso fonémbunpou
俗語 zokugo hovorový jazykbunpou
漢字 kanji čínské znaky, kandžibunpou, jlpt5, leda1
客語 kakugo předmět (větný člen)bunpou
謙譲語 kenjougo skromná forma řečibunpou
平仮名 hiragana hiraganabunpou, jlpt5
過去形 kakokei minulý čas (slovesa)bunpou
尊敬語 sonkeigo uctivá forma řeči (zdvořilá)bunpou
発音 hatsuon výslovnostbunpou, jlpt4, leda1
可能形 kanoukei potenciál (slovesa)bunpou
タメ語 tamego neformální forma řečibunpou
慣用語 kan'yougo idiom, frázebunpou
毒舌 dokuzetsu vulgární jazykbunpou, kaiwa
言語 gengo jazyk, řečbunpou, leda1
疑問符 gimonfu otazníkbunpou
訛り namari přízvuk, nářečíbunpou
丁寧語 teineigo zdvořilá forma řečibunpou
句動詞 kudoushi frázové slovesobunpou
状態動詞 joutaidoushi stavové slovesobunpou
方言 hougen dialekt, nářečíbunpou, leda1
形容詞幹 keiyoushikan kořen slovabunpou
命令形 meireikei rozkazovací způsobbunpou
言語学 gengogaku lingvistikabunpou, leda1
読点 touten čárka (v textu)bunpou, leda1
言語学者 gengogakusha lingvista, jazykovědecbunpou
代名詞 daimeishi zájmenobunpou
文法 bunpou gramatikabunpou, jlpt4
自動詞 jidoushi intrazitívne slovesobunpou
一段動詞 ichidandoushi jedno kmeňové sloveso, ichidanbunpou
不規則動詞 fukisokudoushi nepravidelné slovesobunpou
助数詞 josuushi numeratívbunpou, counter
五段動詞 godandoushi päť kmeňové sloveso, godanbunpou
形容詞 keiyoushi prídavne meno pravé (i)bunpou
動詞 doushi slovesobunpou
単語 tango slovíčkabunpou, mix
する動詞 suru doushi SURU slovesábunpou
他動詞 tadoushi trazitívne slovesobunpou
文章 bunshou veta, textbunpou, jlpt5, leda1