gramatika (bunpou)

Počet slovíčok: 110
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
語意 goi význam slovabunpou
助詞 joshi partikulebunpou
人称代名詞 ninshoudaimeishi osobní zájmenobunpou
語幹 gokan kořen slovabunpou
感動詞 kandoushi citoslovcebunpou
辞書形 jishokei slovníková formabunpou
名容詞 meiyoushi přídavné jméno (na) bunpou
文脈 bunmyaku kontextbunpou
他称 tashou třetí osoba (slovesný tvar)bunpou
あ段 adan řada Abunpou
序章 joshou úvodní proslovbunpou
直接目的語 chokusetsumokutekigo přímý předmětbunpou
い段 idan řada Ibunpou
片言 katakoto lámaný (jazyk)bunpou
畳語 jougo reduplikace (slova)bunpou
名詞 meishi podstatné jménobunpou
一人称 ichininshou první osoba (slovesný tvar)bunpou
引用句 in'youku citacebunpou
外来語 gairaigo přejaté slovobunpou
反対語 hantaigo antonymum, slovo opačného významubunpou
う段 udan řada Ubunpou
語学 gogaku studium jazykabunpou, gakkou
副詞 fukushi příslovcebunpou
打ち消し uchikeshi záporbunpou
広義 kougi širší význambunpou
不定詞 futeishi infinitiv, neurčitekbunpou
え段 edan řada Ebunpou
標準語 hyoujungo standartní japonštinabunpou
未来形 miraikei budoucí tvarbunpou
お段 odan řada Obunpou
仮名 kana kana (japonské slabičné abecedy)bunpou
音韻学 on'ingaku fonetikabunpou
万葉仮名 man'yougana raná japonská slabičná abeceda z kandžibunpou
音節 onsetsu slabikabunpou
片仮名 katakana katakanabunpou, jlpt5
部首 bushu radikál (znaku)bunpou
音素 onso fonémbunpou
漢字 kanji čínské znaky, kandžibunpou, jlpt5, leda1
画数 kakusuu počet tahůbunpou
仮名遣い kanadukai konvence pro zápis kanybunpou
客語 kakugo předmět (větný člen)bunpou
平仮名 hiragana hiraganabunpou, jlpt5
縦書き tategaki svislé písmobunpou
敬語 keigo keigo, zdvořilostní stupeňbunpou
過去形 kakokei minulý čas (slovesa)bunpou
発音 hatsuon výslovnostbunpou, jlpt4, leda1
句読点 kutouten interpunkcebunpou
半濁点 handakuten maru, kroužek u slabikbunpou
常用漢字 jouyoukanji kanji pro běžné použitíbunpou
可能形 kanoukei potenciál (slovesa)bunpou
言語 gengo jazyk, řečbunpou, leda1
母音 boin samohláskabunpou
格変化 kakuhenka skloňováníbunpou, suru
慣用語 kan'yougo idiom, frázebunpou
丁寧語 teineigo zdvořilá forma řečibunpou
子音 shiin souhláskabunpou
疑問符 gimonfu otazníkbunpou
方言 hougen dialekt, nářečíbunpou, leda1
長母音 chouboin dlouhá samohláskabunpou
句動詞 kudoushi frázové slovesobunpou
言語学 gengogaku lingvistikabunpou, leda1
国字 kokuji kandži vymyšlené v Japonskubunpou
形容詞幹 keiyoushikan kořen slovabunpou
読点 touten čárka (v textu)bunpou, leda1
共通語 kyoutsuugo společný jazyk, mluvená japonštinabunpou
言語学者 gengogakusha lingvista, jazykovědecbunpou
口語 kougo běžný jazykbunpou
俗語 zokugo hovorový jazykbunpou
謙譲語 kenjougo skromná forma řečibunpou
尊敬語 sonkeigo uctivá forma řeči (zdvořilá)bunpou
タメ語 tamego neformální forma řečibunpou
毒舌 dokuzetsu vulgární jazykbunpou, kaiwa
訛り namari přízvuk, nářečíbunpou
状態動詞 joutaidoushi stavové slovesobunpou
命令形 meireikei rozkazovací způsobbunpou
代名詞 daimeishi zájmenobunpou
文法 bunpou gramatikabunpou, jlpt4
自動詞 jidoushi intrazitívne slovesobunpou
一段動詞 ichidandoushi jedno kmeňové sloveso, ichidanbunpou
不規則動詞 fukisokudoushi nepravidelné slovesobunpou
助数詞 josuushi numeratívbunpou, counter
五段動詞 godandoushi päť kmeňové sloveso, godanbunpou
形容詞 keiyoushi prídavne meno pravé (i)bunpou
動詞 doushi slovesobunpou
単語 tango slovíčkabunpou, mix
する動詞 suru doushi SURU slovesábunpou
他動詞 tadoushi trazitívne slovesobunpou
文章 bunshou veta, textbunpou, jlpt5, leda1