sloveso (verb)

Počet slovíčok: 1053
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
耐える taeru snést, odolávatichidan, verb, vintrans, vtrans
並ぶ narabu seřadit se, stát v řaděgodan, jlpt5, verb, vintrans
試す tamesu pokusit se, zkusit, vyzkoušetgodan, jlpt3, verb, vtrans
現す arawasu ukázat (něco), odhalit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
広げる hirogeru rozprostřít (látku), roztáhnout (křídla, ruce), rozšířit (území)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
零す kobosu rozlít (něco)jlpt3, verb, vintrans
撃つ utsu střílet; útočit; zničit, porazitgodan, verb
無くなる nakunaru být ztracengodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
割る waru dělenomath, verb, vtrans
贈る okuru darovat, dátgodan, verb, vtrans
異なる kotonaru lišit segodan, verb, vintrans
習う narau učit segodan, jlpt5, verb, vtrans
伸ばす nobasu růst do délky (vlasy, vousy), natáhnout, prodlužovat (se)godan, jlpt3, verb, vtrans
灯りを消す akariwokesu zhasnout světlogodan, verb
正解 seikai správnýsuru, verb
出席する shussekisuru účastnit sejlpt4, suru, verb
褒める homeru chválitichidan, verb, vtrans
思いやる omoiyaru mít pochopení sgodan, jlpt3, verb
沸き上がる wakiagaru vřít, bouřit, zuřitgodan, verb, vintrans
立ち止まる tachidomaru zastavit se (náhle)godan, leda1, verb
悲しむ kanashimu smutnit, truchlit (nad někým/něčím)godan, verb, vtrans
病気で寝る byoukideneru ležet kvůli nemocibyouki, ichidan, verb
帰宅 kitaku návrat domůjlpt3, suru, verb
被る kaburu nosit (na hlavě)godan, verb, vtrans
決める kimeru rozhodnoutichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
申し上げる moushiageru říct (zdvořile)ichidan, jlpt4, verb, vtrans
応じる oujiru reagovatichidan, verb, vintrans
満つ mitsu vzrůst, stoupatgodan, verb, vintrans
響く hibiku ozývat se (ozvěna)godan, verb, vintrans
纏まる matomaru být pohromadě, být jednotný, být dokončen, být zdárně vyřešengodan, jlpt3, verb, vintrans
貸す kasu zapůjčit (někomu), půjčit (někomu)godan, jlpt5, verb, vtrans
好く suku mít rád, mít slabost (pro)godan, leda1, verb, vtrans
借りる kariru vypůjčit, pronajmout siichidan, jlpt5, verb, vtrans
好む konomu mít rád, mít v obliběgodan, leda1, verb, vtrans
捉える toraeru chytit, dopadnoutichidan, verb, vtrans
並べる naraberu seřaditichidan, jlpt5, verb, vtrans
間違う machigau udělat chybu, být špatněgodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
表われる arawareru vyjádřit emoce, objevit se (ve tváři)ichidan, jlpt3, verb, vintrans
工作する kousakusuru stavět, budovatleda1, suru, verb
拭く fuku setřít, utřít, utírat, stírat, vytírat, vytřítjlpt3, verb
射つ utsu střílet; útočit; zničit, porazitgodan, verb
亡くなる nakunaru zemřítgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
割る waru rozbíjet, dělitgodan, jlpt3, math, verb, vtrans
満たす mitasu plnitgodan, verb, vtrans
係る kakawaru týkat se, ovlyvňovat, vztahovat segodan, verb, vintrans
乗る noru nastoupit, jet (něčím)godan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
延ばす nobasu odložit (něco), odsunout (něco), zpozdit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
超伝導 choudendou supravodivostichidan, suru, verb, vtrans
年を取る toshi wo toru stárnoutgodan, hito, verb
出発する shuppatsusuru vyrazit, odejít, odjetjlpt4, suru, verb
経る heru projít (jít někam přes nějaké místo)ichidan, verb, vtrans
暮らす kurasu žít, vyžít, vystačit sigodan, jlpt3, verb, vtrans
立ち上がる tachiagaru vstát, postavit segodan, verb, vintrans
口止めする kuchidomesuru umlčetleda1, suru, verb
委ねる yudaneru svěřit (věc), přenechatichidan, verb, vtrans
薬を飲む kusuriwonomu brát lékybyouki, godan, verb
渇く kawaku dostat žízeň, mít žízeňgodan, jlpt3, verb, vintrans
刈る karu stříhat, sekatgodan, verb, vtrans
比べる kuraberu srovnávat, porovnávatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
申す mousu říci (zdvořile)godan, jlpt4, verb, vtrans
遂げる togeru dosáhnoutichidan, verb, vtrans
例を挙げる reiwoageru uvést příkladichidan, verb
務める tsutomeru pracovatichidan, verb, vtrans
混ぜる mazeru smíchat, přimíchat, vmísit seichidan, jlpt3, verb, vtrans
舞う mau tančitgodan, verb, vintrans
やる yaru dělatgodan, jlpt5, verb
交ぜる mazeru míchat, mísit (něco)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
伯仲する hakuchuusuru vyrovnat se (někomu), být na tom stejněleda1, suru, verb
引っ張る hipparu tahat, táhnoutgodan, verb, vtrans
なる naru stát segodan, jlpt5, verb
慣らす narasu přivyknout, zkrotit, ohřát (něčí tělo)godan, jlpt3, verb, vtrans
表す arawasu vyjádřit, vyjevitgodan, jlpt3, verb, vtrans
思い遣る omoiyaru mít soucit, vcítit segodan, leda1, verb
片付く kataduku být dán do pořádku, být uklizen, být urovnán, být dokončengodan, jlpt3, verb, vintrans
子を宿す kowoyadosu být těhotná, mít dítěgodan, verb
投げる nageru hodit, hodichidan, jlpt4, verb, vtrans
食事をする shokujiwosuru mít jídlo, jístryouri, suru, verb
努める tsutomeru snažit seichidan, verb, vtrans
及ぼす oyobosu vyvíjet, způsobitgodan, verb, vtrans
始まる hajimaru začít, začínat, být zahájengodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
望む nozomu toužit, přát sigodan, jlpt3, verb, vtrans
迫る semaru přiblížit si (něco), tlačit (někoho do něčeho), naléhatgodan, verb, vintrans
含まれる fukumareru být obsažen, skládat se zichidan, verb, vintrans
準備する junbisuru připravit, dělat přípravyjlpt4, suru, verb
説く toku vysvětlovatgodan, verb
済ませる sumaseru skončit (něco, s něčím), dokončit (něco), vystačit si sichidan, jlpt3, verb, vtrans
下ろす orosu snížit, sundat, vysadit (z auta), vyložitgodan, verb, vtrans
当てる ateru narazit (něčím)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
認める mitomeru rozeznat, schválitichidan, verb, vtrans
吐く haku zvracetbyouki, godan, verb, vtrans
付く tsuku být připojený, vybavenýgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
嗅ぐ kagu cítit (vůni, zápach)godan, jlpt3, verb, vtrans
逆らう sakarau jít proti, oponovatgodan, verb, vintrans
暮れる kureru zamračit se, zatáhnout seichidan, jlpt4, verb, vintrans
戻る modoru vrátit segodan, jlpt4, verb, vintrans
手を挙げる tewoageru zvednout rukuichidan, verb
売れる ureru prodávat seichidan, verb, vintrans
防ぐ fusegu bránit proti, ochránit, zabránit, odvrátitgodan, verb, vtrans
集る atsumaru nasbírat, shromáždit segodan, jlpt4, verb, vintrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11