jednokmenové sloveso, ichidan (ichidan)

Počet slovíček: 324
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4
召し入れる めしいれる to call inichidan, verb, vtrans
載せる のせる naložiť, položiťichidan, verb, vtrans
企てる くわだてる plánovať, chystaťichidan, verb, vtrans
超える こえる presiahnuť (medze)ichidan, verb, vintrans
帯びる おびる pripásať si, pripnúť si ichidan, verb, vtrans
妨げる さまたげる brániť, byť na prekážkuichidan, verb, vtrans
訴える うったえる apelovat, obrátit se naichidan, verb, vtrans
割り切れる わりきれる být dělitelnýichidan, math, verb
含まれる ふくまれる být obsažen, skládat se zichidan, verb, vintrans
離れる はなれる být odloučen, být oddělen, odejítichidan, jlpt3, verb, vintrans
延びる のびる být odložen, odsunut, opožděnichidan, jlpt3, verb, vintrans
取れる とれる být odstraněný, utrženýichidan, verb, vintrans, vtrans
費える ついえる být opotřebovaný, promrhanýichidan, verb, vintrans
世話が焼ける せわがやける být otravný, působit problémy, potřebovat pomoc ostatníchichidan, verb
満ちる みちる být plnýichidan, verb, vintrans
敗れる やぶれる být poraženichidan, verb, vintrans
出来る できる být postaven, udělat, zvládnout, dokázatichidan, jlpt3, verb, vintrans
欠ける かける být poškozený, chybět, ubývatichidan, verb, vintrans
遅れる おくれる být pozděichidan, jlpt4, verb, vintrans
伸びる のびる být prodloužen, stát se delším, zlepšit seichidan, jlpt3, verb, vintrans
壊れる こわれる být rozbitýichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
零れる こぼれる být rozlitý, rozlít se, ronit (slzy)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
切れる きれる být rozřezán, být nakrájen, rozřezat se, vypršet, dojít ichidan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
千切れる ちぎれる být roztrženýichidan, verb
晴れる はれる být slunečno, vyjasnit seichidan, jlpt5, tenki, verb, vintrans
役に立てる やくにたてる být užitečnýichidan, jlpt3, verb
怯える おびえる být vystrašenýemo, ichidan, verb, vintrans
霧に包まれる きりにつつまれる být zahalen v mlzeichidan, verb
飽きる あきる být znuděný, být otrávenýemo, ichidan, jlpt3, verb, vintrans
居る いる být, mít (životné věci)ichidan, jlpt5, verb, vintrans
恥じる はじる cítit se zahanbeněichidan, verb, vintrans
感じる かんじる cítit, zažítichidan, jlpt3, verb
纏める まとめる dát dohromady, sjednotit, sesbíratichidan, jlpt3, verb, vtrans
付ける つける dát na, nanést, připojit, zapnoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
知らせる しらせる dát vědět, informovat, sdělitichidan, jlpt4, verb, vtrans
気を付ける きをつける dávat pozorichidan, verb
与える あたえる dávat, poskytnoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
整える ととのえる dělat pořádekichidan, verb, vtrans
見る みる dívat seichidan, jlpt5, verb, vtrans
省みる かえりみる dívat se zpět (přes rameno, na minulost), zpětně hodnotitichidan, verb, vtrans
届ける とどける dodat, doručit, poslat, dosáhnoutichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
付け加える つけくわえる dodat, přidatichidan, verb, vtrans
仕上げる しあげる dodělat, dokončit práci, vypracovat, zhotovitichidan, leda1, verb, vtrans
薦める すすめる doporučit, nabídnout (rada)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
勧める すすめる doporučit, nabídnout, navrhnout (podle osobního názoru)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
遂げる とげる dosáhnoutichidan, verb, vtrans
触れる ふれる dotknout se, pocítit, zažít, přijít do styku, být dojat, uvědomit si, ichidan, verb, vintrans
提げる さげる držet v ruceichidan, verb, vtrans
抱える かかえる držet, nositichidan, verb, vtrans
怠ける なまける flákat se, ulívat seichidan, verb, vintrans
揚げる あげる fritovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
眺める ながめる hledět na, zíratichidan, verb, vtrans
投げる なげる hodit, hodichidan, jlpt4, verb, vtrans
追い掛ける おいかける honit, bežet za, pronásledovatichidan, verb, vtrans
燃える もえる hořetichidan, jlpt3, verb, vintrans
甘える あまえる chovat se jako rozmazlený fracek ichidan, verb, vintrans
褒める ほめる chválitichidan, verb, vtrans
捉える とらえる chytit, dopadnoutichidan, verb, vtrans
撫でる なでる jemně česat, hladit, vískatichidan, verb, vtrans
迎える むかえる jít se s někým setkat, jít pro někohoichidan, jlpt4, verb, vtrans
下りる おりる klesat, padatichidan, jlpt4, verb, vintrans
行われる おこなわれる konat seichidan, verb
浴びる あびる koupat se, sprchovatichidan, verb, vtrans
掛ける かける krát, násobitichidan, jlpt3, math, verb, vtrans
寝る ねる lehnout si, spátichidan, jlpt5, verb, vintrans
病気で寝る びょうきでねる ležet kvůli nemocibyouki, ichidan, verb
舐める なめる lízat, ochutnat, dělat si z někoho srandu, podceňovatichidan, verb, vtrans
交ぜる まぜる míchat, mísit (něco)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
交える まじえる míchat, vyměňovat siichidan, verb, vtrans
うつわ miska, mísa, nádoba, schopnost, kapacitagodan, ichidan, verb, vtrans
休める やすめる moci si odpočinout, nechat odpočinout, uklidnitichidan, leda1, verb, vtrans
できる moci, dokázat, být schopnýichidan, jlpt5, verb
祈り求める いのりもとめる modlit se (za co)ichidan, verb
存じる ぞんじる myslet si, vědět (skromně)ichidan, verb
考える かんがえる myslet, přemýšlet, uvažovatichidan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
詰める つめる nacpat, vmáčknoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
見つける みつける najít (něco), objevitichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
重ねる かさねる nakupit, položit jeden na druhý, nahromadit, dělat znovu a znovuichidan, jlpt3, verb, vtrans
貼り付ける はりつける nalepit, přilepitichidan, verb, vtrans
漬ける つける namočitichidan, jlpt4, verb, vtrans
ぬれる namočit se, zvlhnoutichidan, jlpt4, verb
似せる にせる napodobovat, imitovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
当てる あてる narazit (něčím)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
生まれる うまれる narodit seichidan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
向ける むける nasměrovat, mířit (k), zaměřit se (na)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
訪ねる たずねる návštívitichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
浮かべる うかべる nechat plout, vypustit (na vodu)ichidan, verb, vtrans
着る きる nosit, obléct (od ramen dolů)fuku, ichidan, jlpt5, verb
染める そめる obarvitichidan, verb, vtrans
抱き締める だきしめる obejmoutai, ichidan, verb, vtrans
抱き寄せる だきよせる obejmout, sevřít v náručíichidan, verb
出る でる objevit se, odejítichidan, jlpt5, verb, vintrans
現れる あらわれる objevit se, ukázat se, zjevit seichidan, jlpt3, verb, vintrans
開ける はだける obnažit, odhalit, odkrýtichidan, verb, vintrans, vtrans
破れる やぶれる obnosit, být roztrženichidan, jlpt3, verb, vintrans
改める あらためる obnovit, vylepšitichidan, verb, vtrans
込める こめる obsáhnoutichidan, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4