time (toki)

Number of vocabulary: 213
Vocabulary test: reading | writing | meaning
kanji kana meaning randomReload
Page: 1 - 2 - 3
夕べ ゆうべ večerleda1, toki
朝夕 あさゆう rána a večeryleda1, toki
真冬 まふゆ období kolem zimního slunovratu, pravá zimaleda1, toki
明くる日 あくるひ následující denleda1, toki
週間 しゅうかん týdenleda1, toki
明日 あす zítraleda1, toki
明日 みょうにち zítraleda1, toki
日中 にっちゅう den, během dneleda1, toki
年始 ねんし začátek rokuleda1, toki
月日 つきひ čas, měsíce a dnyleda1, toki
春先 はるさき začátek jaraleda1, toki
早春 そうしゅん předjaříleda1, toki
太古 たいこ starověk, pravěkleda1, toki
春分 しゅんぶん jarní rovnodenostleda1, toki
今時 いまどき dnešní doba, současnost, touto dobouleda1, toki
今日 こんにち dnešní den, v dnešní doběleda1, toki
初夏 しょか časné létoleda1, toki
早目に はやめに brzyleda1, toki
秋分 しゅうぶん podzimní rovnodennostleda1, toki
早朝 そうちょう časné ránoleda1, toki
早速 さっそく ihned, okamžitěleda1, toki
一年後 いちねんご za rok, po jednom rocetoki
二学期 にがっき druhý semestrgakkou, leda1, toki
下半期 しもはんき druhé pololetíleda1, toki
一時後 いちじご za hodinutoki
食事時 しょくじどき v době jídlaleda1, ryouri, toki
hodinaleda1, toki
とき čas, obdobíleda1, toki
時刻 じこく přesný čas, okamžikleda1, toki
同時 どうじ současně, ve stejnou dobujlpt3, leda1, toki
新年 しんねん nový rokleda1, toki
休日 きゅうじつ volno, volný denleda1, toki
帰宅時間 きたくじかん čas příchodu domůtoki
未来 みらい budoucnost, budoucí časleda1, toki
以来 いらい od (určité doby)leda1, toki
近代 きんだい moderní dobaleda1, toki
年代 ねんだい období, generace, věkleda1, toki
世紀 せいき stoletíjlpt3, leda1, toki
近世 きんせい moderní doba, novověkleda1, toki
平日 へいじつ pracovní denjlpt3, leda1, shigoto, toki
平年 へいねん normální rok (nepřestupný)leda1, toki
夕日 ゆうひ noci a dnyleda1, toki
暫く しばらく (1)(uk) little while, short while, moment, instant, (2)a while, quite a time, (int) (3)it's been a long time jlpt3, toki
初春 しょしゅん (1)beginning of spring, (2)first month of the lunar calendar, New Year; (3)beginning of spring, (4)first month of the lunar calendar, New Year toki
永久 えいきゅう (1)eternity, perpetuity, immortality, (2)Eikyuu era (1113.7.13-1118.4.3); (3)eternity, perpetuity, immortality; (4)eternity, perpetuity, immortality toki
過去 かこ (1)the past, bygone days, the previous, (2)a past (i.e. a personal history one would prefer remained secret), one's past, (3)(ling) past (tense), preterit, preterite, (4)(Buddh) previous life toki
時期 じき (1)time, season, period, (adv) (2)(col) soon, shortly toki
緑の日 みどりのひ (n) Greenery Day (national holiday; May 4)namae, toki
一分 いっぷん 1 minutetoki
十分 じゅっぷん 10 minutestoki
二分 にふん 2 minutestoki
二十歳 はたち 20 years old, 20th yearjlpt5, toki
三分 さんぷん 3 minutestoki
四分 よんぷん 4 minutestoki
四時 よじ 4 o'clocktoki
五分 ごふん 5 minutestoki
六分 ろっぷん 6 minutestoki
七分 ななふん 7 minutestoki
七時 しちじ 7 o'clocktoki
八分 はっぷん 8 minutestoki
九分 きゅうふん 9 minutestoki
九時 くじ 9 o'clocktoki
あいだ a spacejlpt4, leda1, toki
久しぶり ひさしぶり after a long time, long time (no see)jlpt4, toki
午後 ごご afternoon, P.M.jlpt5, leda1, toki
あと afterwards, since then, in the futurejlpt5, toki
時代 じだい age, period, generationjlpt4, leda1, toki
年齢 ねんれい age/years/(P)toki
~前 ~まえ ago, beforejlpt5, toki
以前 いぜん ago, since, before, previoustoki
通年 つうねん all year, year roundtoki
古代 こだい antiquitytoki
今にも いまにも at any time/soon/(P)toki
秋分の日 しゅうぶんのひ autumn equinox holiday (Sep 23 or 24), fall equinox holiday, autumnal equinoxtoki
あき autumn, falljlpt5, leda1, toki
花祭り はなまつり Buddha's birthday festival (April 8th)namae, toki
子供の日 こどものひ Children's Day (national holiday; May 5th)namae, toki
絶えず たえず constantly, always, continually, steadilytoki
~分 ~ふん counter for minutesjlpt5, toki
年月日 ねんがっぴ datetoki
日付 ひづけ dateleda1, toki
dayjlpt4, toki
~日 ~にち day (of the month)jlpt5, toki
明後日 あさって day after tomorrowjlpt3, jlpt5, toki
昼間 ひるま daytime, during the daytimejlpt4, leda1, toki
真夜中 まよなか dead of night, midnightjlpt3, toki
早い はやい earlyadj, jlpt5, toki
江戸時代 えどじだい Edo period (1603-1868 CE)leda1, namae, toki
八日 ようか eight days, the eighth (day of the month)jlpt5, toki
夕方 ゆうがた eveningjlpt5, leda1, toki
ばん evening (night)jlpt5, toki
よる evening/night/(P)leda1, toki
毎日 まいにち every dayjlpt5, leda1, toki
毎月 まいげつ every month, each month, monthlyjlpt5, toki
毎月 まいつき every month, each month, monthlytoki
毎朝 まいあさ every morningjlpt5, leda1, toki
毎晩 まいばん every nightjlpt5, leda1, toki
~おき every other (day)jlpt4, toki
Page: 1 - 2 - 3