čas, doba (toki)

Počet slovíček: 213
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3
~日 ~にち -tého (den v měsíci)jlpt5, toki
正午 しょうご (pravé) poledneleda1, toki
~週間 ~しゅうかん ~ týdnůjlpt5, toki
~歳 ~さい ~letýjlpt5, toki
~分 ~ふん ~minutjlpt5, toki
~年 ~ねん ~rokjlpt5, toki
一分 いっぷん 1 minutatoki
十分 じゅっぷん 10 minuttoki
二分 にふん 2 minutytoki
三分 さんぷん 3 minutytoki
四時 よじ 4 hodinytoki
四分 よんぷん 4 minutytoki
五分 ごふん 5 minuttoki
六分 ろっぷん 6 minuttoki
七時 しちじ 7 hodintoki
七分 ななふん 7 minuttoki
八分 はっぷん 8 minuttoki
九時 くじ 9 hodintoki
九分 きゅうふん 9 minuttoki
早い はやい brzký, časnýadj, jlpt5, toki
早目に はやめに brzyleda1, toki
直ぐ すぐ brzyjlpt3, toki
今にも いまにも brzy, každou chvílítoki
未来 みらい budoucnost, budoucí časleda1, toki
将来 しょうらい budoucnost, perspektivajlpt4, leda1, toki
一日中 いちにちじゅう celý dentoki
一日 いちにち celý den, jeden denjlpt5, leda1, toki
通年 つうねん celý roktoki
休憩時間 きゅうけいじかん čas přestávky, pauzatoki
帰宅時間 きたくじかん čas příchodu domůtoki
時間 じかん čas, dobajlpt5, leda1, toki
月日 つきひ čas, měsíce a dnyleda1, toki
とき čas, obdobíleda1, toki
初夏 しょか časné létoleda1, toki
早朝 そうちょう časné ránoleda1, toki
時差 じさ časový rozdíltoki
四日 よっか čtvrtého, čtyři dnyjlpt5, toki
年月日 ねんがっぴ datumtoki
日付 ひづけ datumleda1, toki
子供の日 こどものひ Den dětí (5. května)namae, toki
緑の日 みどりのひ Den zeleně (4. května)namae, toki
日中 にっちゅう den, během dneleda1, toki
昼間 ひるま den, během dnejlpt4, leda1, toki
den, sluncejlpt4, toki
十日 とおか desátého, deset dníjlpt5, toki
九日 ここのか devátého, devět dníjlpt5, toki
長年 ながねん dlouhá doba, rokytoki
今朝 けさ dnes ránojlpt5, toki
今晩 こんばん dnes večerjlpt5, toki
今夜 こんや dnes večer, dnes v nocijlpt4, leda1, toki
今宵 こよい dnes večer, tento večertoki
今日 きょう dnes, dnešní denjlpt5, leda1, toki
このごろ dnes, teďjlpt4, toki
本日 ほんじつ dnes, tento denjlpt3, leda1, toki
今日 こんにち dnešní den, v dnešní doběleda1, toki
今時 いまどき dnešní doba, současnost, touto dobouleda1, toki
さき do budoucna, dopředu, bývalý, předchozí, starý, pozdníjlpt5, toki
午前 ごぜん dopolednejlpt5, leda1, toki
下半期 しもはんき druhé pololetíleda1, toki
二日 ふつか druhého, dva dnyjlpt5, toki
二学期 にがっき druhý semestrgakkou, leda1, toki
むかし dřív, dávnojlpt4, toki
二十日 はつか dvacátého, dvacet dníjlpt5, toki
二十歳 はたち dvacetiletý, dvacátý rokjlpt5, toki
花祭り はなまつり Festival Buddhových narozenin (8. dubna)namae, toki
~時 ~じ hodinajlpt5, toki
hodinaleda1, toki
暫く しばらく chvíle, chvilička, na chvilkujlpt3, toki
早速 さっそく ihned, okamžitěleda1, toki
春分の日 しゅんぶんのひ jarní rovnodennosttoki
春分 しゅんぶん jarní rovnodenostleda1, toki
はる jarojlpt5, leda1, toki
一ヶ月 いっかげつ jeden měsíctoki
一月 ひとつき jeden měsícjlpt5, toki
一度 いちど jednou (jedna událost)jlpt4, toki
毎朝 まいあさ každé ránojlpt5, leda1, toki
~おき každý další (den)jlpt4, toki
毎日 まいにち každý denjlpt5, leda1, toki
毎月 まいげつ každý měsíc, měsíčnějlpt5, toki
毎月 まいつき každý měsíc, měsíčnětoki
毎年 まいとし každý rok, ročnějlpt5, leda1, toki
毎年 まいねん každý rok, ročnějlpt5, toki
毎週 まいしゅう každý týdenjlpt5, leda1, toki
毎晩 まいばん každý večerjlpt5, leda1, toki
何時 なんじ kolik hodintoki
何分 なんぷん kolik minuttoki
一月 いちがつ ledenleda1, toki
夏休み なつやすみ letní prázdniny, letní dovolenájlpt5, leda1, toki
夏至 げし letní slunovrattoki
なつ létojlpt5, leda1, toki
今年 ことし letosjlpt5, toki
去年 きょねん loni, loňský rokjlpt5, leda1, toki
~月 ~がつ měsíc (v roce)jlpt5, toki
~か月 ~かげつ měsíc(e) (časový interval)jlpt5, toki
過去 かこ minulosttoki
先月 せんげつ minulý měsícjlpt5, leda1, toki
先週 せんしゅう minulý týden, týden předjlpt5, leda1, toki
ふん minutatoki
近代 きんだい moderní dobaleda1, toki
Stránka: 1 - 2 - 3