LEDA (leda1)

Počet slovíček: 1507
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
夕立 ゆうだち (náhlý) večerní déšť, přeháňkaleda1
正午 しょうご (pravé) poledneleda1, toki
留守 るす absence, nepřítomnost, být pryčjlpt4, leda1, suru
住所 じゅうしょ adresajlpt4, leda1
動作 どうさ akce, jednání, chováníleda1
台数学 だいすうがく algebraleda1, math
母校 ぼこう alma matergakkou, leda1
米国 べいこく Amerika, USAleda1
天使 てんし andělkami, leda1
古本屋 ふるほんや antikvariátleda1
組合 くみあい asociace, sdruženíleda1
星占い ほしうらない astrologieleda1
くるま auto, vozidlojlpt5, leda1, ryokou
自動車 じどうしゃ automobil, autojlpt5, leda1, ryokou
作者 さくしゃ autor, spisovateljlpt3, leda1, shigoto
小豆 あずき azuki (druh fazolí)leda1, ryouri, shokubutsu
祖母 そぼ babičkajlpt4, kazoku, leda1
細菌 さいきん bacil, bakteriebyouki, leda1
風船 ふうせん balonleda1
たけ bambusleda1, shizen
竹薮 たけやぶ bambusová houštinaleda1, shizen
竹竿 たけざお bambusová hůlkaleda1
竹林 ちくりん bambusový lesleda1, shizen
血色 けっしょく barva pleti (vypadat zdravě...)leda1
音色 ねいろ barva tónuleda1, ongaku
電池 でんち bateriedenki, leda1
思わず おもわず bezděčně, neúmyslnějlpt3, leda1
心細い こころぼそい bezmocný, nešťastnýemo, leda1
中身のない なかみのない bezobsažnýadj, leda1
安全 あんぜん bezpečí, jistota, bezpečnostjlpt4, leda1
安易(な) あんい(な) bezstarostný, snadný, smířlivýemo, leda1
走者 そうしゃ běžecleda1, sport
走る はしる běžet, jet (o dopr. prostředcích)godan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
白米 はくまい bílá rýželeda1, ryouri, shokubutsu
白夜 びゃくや bílé (polární) nocileda1, shizen
白衣 はくい bílé roucho, bílý plášťfuku, leda1
白酒 しろざけ bílé sake (sladké)leda1
合戦 かっせん bitvaleda1, sensou
明らむ あからむ blednout (o obloze)leda1
青い月 あおいつき bledý měsícleda1, shizen
晴天の霹靂 せいてんのへきれき blesk z čistého nebeleda1
身近(な) みぢか(な) blízký (člověk)adj, leda1
親友 しんゆう blízký přítel, důvěrný přítelleda1
近い ちかい blízký, být blízkoadj, jlpt5, leda1
てん bod, tečka, známka, stupeňjlpt4, leda1, math
神事 しんじ bohoslužbakami, leda1
女神 めがみ bohyněkami, leda1
頭痛 ずつう bolest hlavybyouki, leda1
松林 まつばやし borový hájleda1, shizen
もん brána, vchod, vratajlpt5, leda1
赤銅色 しゃくどういろ bronzová barvairo, leda1
甲虫 かぶとむし broukleda1
冊子 さっし brožuraleda1
早目に はやめに brzyleda1, toki
川岸 かわぎし břeh řekyleda1, shizen
ほとけ buddhakami, leda1
仏教 ぶっきょう buddhismuskami, leda1
仏像 ぶつぞう buddhistická socha, socha buddhykami, leda1
寺院 じいん buddhistický chrám, klášterkami, leda1
上人 しょうにん buddhistický svatýkami, leda1
未来 みらい budoucnost, budoucí časleda1, toki
将来 しょうらい budoucnost, perspektivajlpt4, leda1, toki
神様 かみさま Bůh, Božstvo, bůh (zdvořile)kami, leda1
かみ bůh, božstvo, kami, duchovní podstatakami, leda1
武士道 ぶしどう bušidó, japonský kodex válečníkaleda1, sensou
住む すむ bydlet, žít, sídlit, obývatgodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
草食動物 そうしょくどうぶつ býložravecdoubutsu, leda1
仕上がる しあがる být dokončengodan, leda1, verb, vintrans
明く あく být otevřený, zeti prázdnotougodan, leda1, verb, vintrans
空く あく být prázdný, vyprázdnit, uvolnit se (něco)godan, jlpt3, jlpt5, leda1, verb, vintrans
切れる きれる být rozřezán, být nakrájen, rozřezat se, vypršet, dojít ichidan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
肉眼で見える にくがんでみえる být vidět pouhým okemleda1
切羽詰る せっぱつまる být zahnán do úzkýchleda1
全国 ぜんこく celá zeměleda1
全身 ぜんしん celé tělohito, leda1
全体 ぜんたい celek, celý, všichni, celé těloleda1
合計 ごうけい celková sumaleda1
終夜 しゅうや celou nocleda1
終日 しゅうじつ celý denleda1
一日 いちにち celý den, jeden denjlpt5, leda1, toki
一生 いっしょう celý životjlpt3, leda1
終生 しゅうせい celý život, do konce životaleda1
代金 だいきん cena, účet, platba, poplatekleda1
町中 まちなか centrální část městaleda1
中心 ちゅうしん centrum, středjlpt3, leda1
旅行 りょこう cesta, výlet, cestováníjlpt5, leda1, ryokou
玉葱 たまねぎ cibuleleda1, ryouri, shokubutsu
目的 もくてき cíl, záměr, úmysljlpt3, jlpt3, leda1
外国 がいこく cizí země, cizinajlpt5, leda1, ryokou
他国 たこく cizí země, jiná provincieleda1
鈴虫 すずむし cvrčekdoubutsu, leda1
茶道 さどう čajový obřadleda1
読点 とうてん čárka (v textu)bunpou, leda1
死期 しき čas smrtileda1
時間 じかん čas, dobajlpt5, leda1, toki
月日 つきひ čas, měsíce a dnyleda1, toki
とき čas, obdobíleda1, toki
初夏 しょか časné létoleda1, toki
早朝 そうちょう časné ránoleda1, toki
時報 じほう časové znameníleda1
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16