elektrické spotřebiče (denki)

Počet slovíček: 72
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
電気自動車 でんきじどうしゃ auto na elektrický pohon, elektromobildenki, ryokou
自動ドア じどう ドア automatické dveředenki
電池 でんち bateriedenki, leda1
浄水器 じょうすいき čistič vodydenki
デジタル digitálnídenki, jlpt3
デジタルカメラ digitální fotoaparátdenki
電気のもの でんき の もの elektrická věcdenki
電機 でんき elektrické spotřebičedenki
電流 でんりゅう elektrický prouddenki
電子辞典 でんしじてん elektronický slovníkdenki
時計 とけい hodinky, hodinydenki, jlpt5, leda1, uchi
炊飯器 すいはんき hrnec na vaření rýže, rýžovardenki, uchi
スマホ chytrý telefon (smartphone)denki
原発 げんぱつ jaderná elektrárna, atomová elektrárnadenki
電卓 でんたく kalkulačkadenki
電子式宅上計算機 でんし しきたく じょうけいさんき kalkulačkadenki
冷房装置 れいぼうそうち klimatizacedenki
エアコン klimatizacedenki
冷房装置 クーラー klimatizacedenki, uchi
クーラー klimatizace, chlazenídenki
複写機 ふくしゃき kopírkadenki
コピー機 コピーき kopírkadenki
灯り あかり lampa, světlodenki
豆電球 まめでんきゅう lampička, žárovičkadenki, leda1
液晶テレビ えきしょうテレビ LCD TVdenki
冷蔵庫 れいぞうこ ledničkadenki, jlpt5, uchi
電子レンジ でんしレンジ mikrovlnná troubadenki, uchi
携帯 けいたい mobil, přenosný (věc)denki, jlpt3
携帯電話 けいたいでんわ mobilní telefondenki
マウス myš (počítačová, laboratorní)denki, jlpt3
電圧 でんあつ napětídenki
腕時計 うでどけい náramkové hodinkydenki
トースター opékač topinek, toustovačdenki
パソコン osobní počítač, PCdenki, jlpt3, jlpt4
照明 しょうめい osvětlení, světladenki
全自動洗濯機 ぜんじどうせんたくき plně automatická pračkadenki
電子計算機 でんしけいさんき počítačdenki
洗濯機 せんたくき pračkadenki, uchi
自動販売機 じどうはんばいき prodejní automatdenki
拡声器 かくせいき reproduktordenki
衛星電話 えいせいでんわ satelitní telefondenki
信号機 しんごうき semafordenki
乾電池 かんでんち suchá bateriedenki
懐中電灯 かいちゅうでんとう svítilnadenki
帯域幅 たいいきはば šířka pásmadenki
電話器 でんわき telefondenki
電話 でんわ telefondenki, jlpt5, leda1, uchi
扇風機 せんぷうき ventilátor, větrákdenki, uchi
掃除機 そうじき vysavačdenki, uchi
電源 でんげん zdroj napájenídenki
電球 でんきゅう žárovkadenki
アイロン žehličkadenki
Televize je zapnutá (někým).denki
この
はんばいき
ひゃくえんこうか
しか
つか
えない。
Tenhle automat bere jen stojenové mincedenki
To je mobil, který si chci koupit.denki