Slovíčka


家に入ってから、ショックでした。 uchi ni haitte kara,shokku deshita. Když vlezl do domku, dostal šok.akazukinchan
入
vstoupit, vložit
Čtení: nyuu, ju, i.ru, -i.ru, -i.ri...
Hlavní radikál: 入 (11) Tahy: 2 obrázek | animace | tabulka
家
dům, domov
Čtení: ka, ke, ie, ya, uchi, ari, e...
Hlavní radikál: 宀 (40) Tahy: 10 obrázek | animace | tabulka