Akki

Dátum a čas registrácie: 2014-05-18 11:51:20
Počet naučených znakov: 423
Informácie všetkého druhu:
みなさんこんにちはー 僕の名前はアッキです。もう一か月日本語を勉強しています。日本語能力試験に受かりたいので、本当にまじめに日本語を勉強しています。僕は15歳なので、9月から高校生になります。専門はプログラミングです。趣味はプログラミングや、旅行や、そしてもちろん日本語を勉強することです。 よろしくお願いしまーすw
Naučené znaky: graf | zoznam | bez slovíčok | podrobne
Test zo znakov: test kandži | test významu | Výsledky
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
  • Zoznam slovíčok, ktoré dokážete prečítať: kandži, kana, komplet
  • Pár náhodných slovíčok, ktoré dokážete prečítať: 5, 10, 15, 30
Mesačná štatistika naučených znakov pre Akki2017/5 2014/8 2014/7 2014/6 2014/5