Slovíčka složená pouze z naučených znaků

kandži kana překlad náhodnýchObnovit
客体 kakutai; kyakutai překlad
お仕事は何ですか。 oshigoto ha nan desuka. překlad
高くつく takakutsuku překlad
働く hataraku překlad
日本の会社は働きやすいですが、私の先生は大学で勉強したほうがいいと言いました。 nihon no kaisha ha hataraki yasui desuga,watashi no sensei ha daigaku de benkyou shita hou ga ii to iimashita. překlad
国道 kokudou překlad
図説 zusetsu překlad
兄弟 kyoudai překlad
細々 hosoboso překlad