Slovíčka


長年 ながねん dlouhá doba, rokytoki
年
rok, numerativ pro roky
Čtení: ネン, とし, ね
Hlavní radikál: 干 (51) Tahy: 6 obrázek | animace | tabulka
長
dlouhý, vůdce
Čtení: チョウ, なが.い, おさ, お, おしゃ, たかし, ...
Hlavní radikál: 長 (168) Tahy: 8 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
ながねんつと
めた
かいしゃ
たいしょく
するつもりです。
Mám v plánu odejít z firmy, kde jsem dlouhá léta pracoval.shigoto