Slovíčka


画面 がめん obrazovka, monitorjlpt3
画
tah štětcem, malba
Čtení: ガ, カク, エ, カイ, えが.く, かく.する, か...
Hlavní radikál: 田 (102) Tahy: 8 obrázek | animace | tabulka
面
maska, obličej, rysy, povrch
Čtení: メン, ベン, おも, おもて, つら, お, ずら, ...
Hlavní radikál: 面 (176) Tahy: 9 obrázek | animace | tabulka