Slovíčka


猟師 ryoushi myslivecshigoto
師
expert, učitel, mistr
Čtení: shi, noshi, nori, moro
Hlavní radikál: 巾 (50) Tahy: 10 obrázek | animace | tabulka
猟
lov zvěře, střelba, utkání
Čtení: ryou, refu, kari, ka.ru
Hlavní radikál: 犬 (94) Tahy: 11 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
狼が死んでから、おばあちゃんと猟師はケーキを食べたり、ワインを飲んだり、沢山話したりしました。 ookami ga shinde kara,obaachan to ryoushi ha ke-ki wo tabetari,wain wo nondari,takusan hanashitari shimashita. Když vlk umřel, babička si s myslivcem dala dort a víno a hodně si vyprávěli.akazukinchan
午後、猟師は赤頭巾ちゃんを家まで連れて帰りました。 gogo,ryoushi ha akazukinchan wo uchi made tsurete kaerimashita. Odpoledně dovedl myslivec Karkulku domů.akazukinchan
一時間後、猟師は近所を歩いていて、煩い鼾を聞きました。 ichijikango,ryoushi ha kinjo wo aruiteite,urusai ibiki wo kikimashita. Za hodinu šel kolem myslivec a uslyšel hlasité chrápání.akazukinchan
狼が寝ている間に、猟師は大きい石を入れて、お腹を縫いました。 ookami ga neteiru aida ni,ryoushi ha ookii ishi wo irete,onaka wo nuimashita. Zatímco vlk spal, myslivec mu dal do břicha velký kámen a zašil ho.akazukinchan