Slovíčka


赤頭巾ちゃん akazukinchan Červená Karkulkaakazukinchan
巾
ručník, visící svitek, šířka
Čtení: kin, fuku, oo.i, chikiri, ki...
Hlavní radikál: 巾 (50) Tahy: 3 obrázek | animace | tabulka
赤
červený
Čtení: seki, shaku, aka, aka-, aka....
Hlavní radikál: 赤 (155) Tahy: 7 obrázek | animace | tabulka
頭
hlava, numerativ pro velká zvířata
Čtení: tou, zu, to, atama, kashira,...
Hlavní radikál: 頁 (181) Tahy: 16 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
「赤頭巾ちゃんをよく聞くために」と狼が答えました。 「akazukinchan wo yoku kiku tame ni」 to ookami ga kotaemashita. Abych tě lépe slyšela, odpověděl vlk.akazukinchan
「君をよく食うために!」と狼が答えて、赤頭巾ちゃんを食べました。 「kimi wo yoku kuu tame ni!」 to ookami ga kotaete,akazukinchan wo tabemashita. Abych tě mohl sežrat, odpověděl vlk a Karkulku snědl.akazukinchan
おばあちゃんと赤頭巾ちゃんはお腹から飛び出してきました。 obaachan to akazukinchan ha onaka kara tobi dashite kimashita. Babička s Karkulkou vyskočily z břicha.akazukinchan
赤頭巾ちゃんは怖くなかったので、狼にはっきり言いました。 akazukinchan ha kowakunakatta node,ookami ni hakkiri iimashita. Červená karkula se nebála a jasně vlkovi odpověděla.akazukinchan
赤頭巾ちゃんは森に入りました。 akazukin chan ha mori ni hairimashita. Červená Karkulka vlezla do lesa.akazukinchan
ある日、お母さんはケーキを作って、ワインを買って、全部籠に入れて、赤頭巾ちゃんに言いました。 aru hi,okaasan ha ke-ki wo tsukutte,wain wo katte,zenbu kago ni irete,akazukinchan ni iimashita. Jednoho dne maminka upekla koláč, koupila víno, všechno dala do košíku a Červené Karkulce řekla.akazukinchan
入ってから、赤頭巾ちゃんは驚きました。 haitte kara,akazukinchan ha odorokimashita. Když vstoupila, podivila se.akazukinchan
その時から赤頭巾ちゃんと呼ばれました。 sono toki kara akazukinchan to yobaremashita. Od té doby si začala říkat Červená Karkulka.akazukinchan
午後、猟師は赤頭巾ちゃんを家まで連れて帰りました。 gogo,ryoushi ha akazukinchan wo uchi made tsurete kaerimashita. Odpoledně dovedl myslivec Karkulku domů.akazukinchan
後で赤頭巾ちゃんがやっと家まで着いて、ドアをノックしました。 ato de akazukinchan ga yatto uchi made tsuite, doa wo nokku shimashita. Potom Červená karkulka konečně dorazila k domu a zaťukala na dveře.akazukinchan
狼はおばあちゃんと赤頭巾ちゃんを食べましたから、すぐ疲れて、家で寝てしまいました。 ookami ha obaachan to akazukinchan wo tabemashita kara,sugu tsukarete,uchi de nete shimaimashita. Protože vlk snědl Karkulku i babičku, unavil se a v domě usnul.akazukinchan
気味が悪いと赤頭巾ちゃんが思いましたが、おばあちゃんに近づきました。 kimi ga warui to akazukinchan ga omoimashita ga,obaachan ni chikadukimashita. To je divné, pomyslela si Červená karkulka, ale přesto se přiblížila k babičce.akazukinchan
「私、赤頭巾ちゃんです。入ってもいいですか。」 「watashi,akazukinchan desu.haitte mo ii desuka.」 To jsem já, Červená karkulka. Můžu dovnitř?akazukinchan