Slovíčka


ぎょろぎょろ gyorogyoro koulet očimaonoma, suru