Slovíčka


会社 かいしゃ firma, společnostjlpt5, leda1, shigoto
会
schůzka, setkat se, večírek, společnost, pohovor, ...
Čtení: カイ, エ, あ.う, あ.わせる, あつ.まる, あい...
Hlavní radikál: 人 (9) Tahy: 6 obrázek | animace | tabulka
社
společnost, firma, kancelář, sdružení, svatyně
Čtení: シャ, やしろ, こそ
Hlavní radikál: 示 (113) Tahy: 7 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
会社員 かいしゃいん administrativní pracovník shigoto
株式会社 かぶしきかいしゃ akciová společnostshigoto
旅行会社 りょこうがいしゃ cestovní kancelářryokou
日本電信電話株式会社 にっぽんでんしんでんわかぶしきがいしゃ NTT, Japonská telegrafní a telefonní společnostnamae
民間会社 みんかんかいしゃ soukromá společnost, soukromá firmamix
有限会社 ゆうげんかいしゃ společnost s ručením omezenýmshigoto
きょう
かいしゃ
ひと
との
めんせつ
があります。
Dnes mám pohovor s lidmi z firmy.mix
かいしゃ
から
きゅうりょう
をもらった。
Dostal jsem od firmy plat.mix
かいしゃ
とうさん
した。
Firma zkrachovala.shigoto
ながねんつと
めた
かいしゃ
たいしょく
するつもりです。
Mám v plánu odejít z firmy, kde jsem dlouhá léta pracoval.shigoto
わたし
こんしゅうかいしゃ
ともだち
わなければなりません。
Tento týden se musím setkat s kamarádem z firmy.mix
にほん
かいしゃ
はたら
きやすいですが、
わたし
せんせい
だいがく
べんきょう
したほうがいいと
いました。
V japonské firmě se lehce pracuje, ale můj učitel mi říkal, že mám studovat na vysoké škole.mix
りょこうがいしゃ
しゅうしょく
しました。
Zaměstnali mě v cestovní kanceláři.mix