Slovíčka


女の子 おんなのこ dívkahito, jlpt5
子
dítě, znamení krysy, doba od 23:00 do 1:00, první ...
Čtení: シ, ス, ツ, こ, -こ, ね, い, き, ぎ, ...
Hlavní radikál: 子 (39) Tahy: 3 obrázek | animace | tabulka
女
žena
Čtení: ジョ, ニョ, ニョウ, おんな, め, おな, た, ...
Hlavní radikál: 女 (38) Tahy: 3 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
むかしむかし
、ある
ところ
に、
やさ
しくて
しんせつ
おんな
がいました。
Bylo nebylo, kdesi daleko žila byla hodná a milá dívka.akazukinchan