Slovíčka


マンション manshon bytovka (velká)uchi

» Další příklady
私の部屋はマンションの一階にあります。 watashi no heya ha manshon no ikkai ni arimasu. Můj pokoj je v prvním patře v bytovce.heya