Slovíčka


暗号 あんごう kód, šifraadj, leda1
号
číslo, přezdívka, položka, titul, pseudonym, jméno...
Čtení: ゴウ, さけ.ぶ, よびな
Hlavní radikál: 口 (30) Tahy: 5 obrázek | animace | tabulka
暗
temnota, zmizet, stín, neformální, ztmavit, být os...
Čtení: アン, くら.い
Hlavní radikál: 日 (72) Tahy: 13 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
暗雲 あんうん černý mraktenki
暗記する あんきする naučit se zpamětisuru, verb
暗証番号 あんしょうばんごう PIN kódmix
暗室 あんしつ temná komoramix
暗黒 あんこく temnotamix
暗い くらい temný, ponurý, tmavýadj, jlpt5
暗い色 くらいいろ tmavá barvairo
暗緑 あんりょく tmavě zelenáiro
真っ暗 まっくら úplná tmamix
暗殺者 あんさつしゃ vrahsensou
暗殺 あんさつ vraždasensou
暗記 あんき zapamatovat sisuru
Když zapadne slunce, setmí se.mix