Slovíčka


ごう čísloleda1, math
号
číslo, přezdívka, položka, titul, pseudonym, jméno...
Čtení: ゴウ, さけ.ぶ, よびな
Hlavní radikál: 口 (30) Tahy: 5 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
赤信号 あかしんごう červená na semaforuleda1
番号 ばんごう číslo (pokoje, telefonu)jlpt5, leda1
座席番号 ざせきばんごう číslo sedadlaryokou
プラス記号 プラスきごう kladné znaménkomath
暗号 あんごう kód, šifraadj, leda1
年号 ねんごう název éryleda1
暗証番号 あんしょうばんごう PIN kódmix
号令 ごうれい příkaz,rozkazleda1, suru
信号機 しんごうき semafordenki
信号 しんごう signál, semaforleda1, suru
号泣 ごうきゅう usedavě plakatsuru
マイナス記号 まいなすきごう záporné znaménkomath
青信号 あおしんごう zelená na semaforumix
記号 きごう značka, symboladj, leda1
号外 ごうがい zvláštní vydání (novin)leda1