Slovíčka


左側 ひだりがわ levá stranaleda1
左
left
Čítanie: サ, シャ, ひだり, そ
Hlavný radikál: 工 (48) Ťahy: 5 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
側
side, lean, oppose, regret
Čítanie: ソク, かわ, がわ, そば
Hlavný radikál: 人 (9) Ťahy: 11 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)

» Ďalšie príklady
左側極限 ひだりがわ きょくげん limita z levamath
日本
では、
くるま
どうろ
ひだりがわ
はし
る。
V Japonsku jezdí auta po levé straně silnice.mix