Slovíčka


井戸 ido studnamix
井
studna
Čtení: sei, shou, i, ino, sai, hi
Hlavní radikál: 二 (7) Tahy: 4 obrázek | animace | tabulka
戸
dveře, numerativ pro domy
Čtení: ko, to, e, he, tobiranoto
Hlavní radikál: 戸 (63) Tahy: 4 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
井戸の水を飲みたかったですが、お腹が重すぎたので、井戸に落ちてしまいました。 ido no mizu wo nomitakatta desu ga,onaka ga omo sugita node,ido ni ochite shimaimashita. Chtěl se napít vody ze studny, ale měl moc těžké břicho a do studny spadl.akazukinchan