Slovíčka


グレープフルーツ gure-pufuru-tsu grapefruitryouri, shokubutsu