Vocabulary


クルミ kurumi walnutsryouri, shokubutsu

» More examples
クルミの木 kuruminoki walnutshokubutsu