Slovíčka


かみ vlasyhito, jlpt4
髪
vlasy
Čtení: ハツ, かみ, がた, ひげ
Hlavní radikál: 髟 (190) Tahy: 14 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
金髪 きんぱつ blond vlasyhito
理髪店 りはつてん holičstvímise
前髪 まえがみ ofinahito
毛髪移植 もうはついしょく transplantace vlasůbyouki
髪形 かみがた účeshito
髪の毛 かみのけ vlasyhito, leda1
後ろ髪 うしろがみ vlasy v zadu, účes vzaduhito
Nechává si narůst dlouhé vlasy.mix