Slovíčka


シャワー shawa- sprchajlpt5, uchi

» Další příklady
シャワーを浴びる shawa- wo abiru osprchovat semix
朝、シャワーを浴びたほうがいいです。 asa,shawa- wo abita hou ga ii desu. Je lepší dát si sprchu ráno.mix
最初、きちんとシャワーを浴びなくてはいけません。 saisho,kichinto shawa- wo abinakute ha ikemasen. Nejprve se člověk musí důkladně osprchovat.onsen