Slovíčka


おう král, vládceleda1
王
král, vláda, magnát
Čtení: オウ, -ノウ, おお, おおきみ, わ
Hlavní radikál: 玉 (96) Tahy: 4 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
王妃 おうひ kráľovná
王朝 おうちょう dynastie (královská)leda1
王冠 おうかん koruna (na hlavě)mix
王將 おうしょう KrálShogi
王様 おうさま král (zdvořile)leda1
国王 こくおう král, monarchaleda1
王者 おうじゃ král, vládceleda1
女王 じょおう královnaleda1
王家 おうけ královská rodinaall, seiji
王室 おうしつ královská rodinamix
王国 おうこく královstvíleda1
王の帰還 おう の きかん Návrat Králenamae
海王星 かいおうせい Neptun (planeta)mix
冥王星 めいおうせい Pluto (trpasličí planeta)mix
龍王 りゅうおう Povýšená věžShogi
王子 おうじ princleda1
王座 おうざ trůnmix
天王星 てんのうせい Uran (planeta)mix
おうさま
おうかん
です。
To je královská korunamix