Slovíčka


ベル beru zvonjlpt4

» Další příklady
ノーベル賞 no-berushou Nobelova cenamix
ベルト beruto pásekfuku, jlpt3
ラベル raberu štítek, etiketa, vydavatelstvíjlpt3
レベル reberu úroveň, leveljlpt3
半ズボンを履いていて、ベルトを締めています。 han zubon wo haiteite,beruto wo shimeteimasu. Na sobě má kraťasy a pásek.byousha1