Slovíčka


自由 じゆう svobodajlpt4, leda1
由
nač, důvod
Čtení: ユ, ユウ, ユイ, よし, よ.る
Hlavní radikál: 田 (102) Tahy: 5 obrázek | animace | tabulka
自
sám, sebe
Čtení: ジ, シ, みずか.ら, おの.ずから, おの.ずと, ...
Hlavní radikál: 自 (132) Tahy: 6 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
不自由 ふじゆう nepohodlí, handicap, nepokoj, chudoba, neschopnostjlpt3
不自由な ふじゆうな nepohodlný, neschopný, handicapovanýjlpt3
自由席 じゆうせき sedadlo bez místenkyryokou
自由な じゆう な svobodný, volný, neomezený, nezávislýjlpt3
不自由な生活 ふじゆう な せいかつ život v chudobě (nepohodlí)mix
かれ
からだ
ふじゆう
です。
Je handicapován.mix
しょうねん
からだふじゆう
ひと
せき
ゆず
った。
Mladík uvolnil (přenechal) sedadlo handicapovanému člověku.mix