Slovíčka


最大限 さいだいげん maximummath
大
velký
Čtení: ダイ, タイ, おお-, おお.きい, -おお.いに, ...
Hlavní radikál: 大 (37) Tahy: 3 obrázek | animace | tabulka
限
limit, omezit
Čtení: ゲン, かぎ.る, かぎ.り, -かぎ.り
Hlavní radikál: 阜 (170) Tahy: 9 obrázek | animace | tabulka
最
maximální, nejvíce, extrémní
Čtení: サイ, シュ, もっと.も, つま, も
Hlavní radikál: 曰 (73) Tahy: 12 obrázek | animace | tabulka