Slovíčka


来週 raishuu příští týdenjlpt5, leda1, toki
来
come, due, next, cause, become
Čítanie: rai, tai, ku.ru, kita.ru, ki...
Hlavný radikál: 人 (9) Ťahy: 7 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
週
week
Čítanie: shuu
Hlavný radikál: 辵 (162) Ťahy: 11 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)

» Ďalšie príklady
さ来週 saraishuu přespříští týdenjlpt4, toki
来週の木曜日授業に来られますか? raishuu no mokuyoubi jugyou ni koraremasuka? Můžete přijít příští čtvrtek na vyučování?gakkou
来週は来られるかどうか分かりません。 raishuu ha korareru kadouka wakarimasen. Nevím, jestli budu nebo nebudu moct přijít příští týden.mix
来週の火曜日は、山田さんが犬と公園を散歩します。 raishuu no kayoubi ha,yamada san ga inu to kouen wo sanpo shimasu. Příští týden v úterý půjde pan Jamada na procházku se psem do parku.mix
試合は来週まで延びた。 shiai ha raishuu made nobita. Zápas byl odložen na příští týden.mix
私は会議を来週に延ばした。 watashi ha kaigi wo raishuu ni nobashita. Odložil jsem poradu na příští týden.mix