Slovíčka


ひだり vlevojlpt5
左
vlevo
Čtení: サ, シャ, ひだり, そ
Hlavní radikál: 工 (48) Tahy: 5 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
極左 きょくさ krajní levice (politika)mix
左手 ひだりて levá rukahito, leda1
左側 ひだりがわ levá stranaleda1
左辺 さへん levá strana (rovnice)math
左利き ひだりきき levákmix
左岸 さがん levý břehleda1, shizen
左側極限 ひだりがわ きょくげん limita z levamath
左右 さゆう nalevo i napravoleda1
左向き ひだりむき obrácený (směřující) dolevaleda1
左折 させつ odbočení dolevaleda1
左手の法則 ひだりてのほうそく pravidlo levé rukymix
左様なら さようなら sbohemkaiwa
右左 みぎひだり vpravo a vlevoleda1
わたし
しゃしん
ひだり
ける。
Fotku namířím směrem nalevo.mix
Když půjdete rovně a na druhé křižovatce zahnete doprava, bude to nalevo.mix
Náklaďák najednou zahnul doleva.mix
日本
では、
くるま
どうろ
ひだりがわ
はし
る。
V Japonsku jezdí auta po levé straně silnice.mix