Slovíčka


行政 ぎょうせい administrativaseiji
行
chodit, cestovat
Čtení: コウ, ギョウ, アン, い.く, ゆ.く, -ゆ.き,...
Hlavní radikál: 行 (144) Tahy: 6 obrázek | animace | tabulka
政
politika, vláda
Čtení: セイ, ショウ, まつりごと, まん, ただ, まさ
Hlavní radikál: 支 (66) Tahy: 9 obrázek | animace | tabulka