slovíčka (word)

Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104
常態 じょうたい normální stavmix
正常 せいじょう normálnost, normálmix
法泉ベクトル ほうせんベクトル normálový vektormath
はな noshito, jlpt3, jlpt5
象虫 ぞうむし nosatecdoubutsu
はく nosit (meč)fuku, godan, jlpt5, verb
被る かぶる nosit (na hlavě)godan, verb, vtrans
かぶる nosit na hlavě, nasadit na hlavufuku, jlpt5
背負う せおう nosit na zádechgodan, verb, vtrans
着る きる nosit, obléct (od ramen dolů)fuku, ichidan, jlpt5, verb
鼻柱 はなばしら nosní přepážkahito
鼻水 はなみず nosní sliz, rýmabyouki
鼻炎 びえん nosní zánětmix
サイ nosorožecdoubutsu
音符 おんぷ notaongaku
新紀元 しんきげん nová éra, nová epochatoki
新製品 しんせいひん nová produktová řadamix
新米 しんまい nová rýže, nováčekleda1
新人 しんじん nováčekadj, leda1
新入生 しんにゅうせい nováček, student prvního ročníkuleda1
新たに あらたに nověleda1
新車 しんしゃ nové automix
新酒 しんしゅ nové sakeleda1
改正 かいせい novelizovat (zákon, pravidlo)suru
初耳 はつみみ novinka, nová zprávaleda1
新聞記事 しんぶんきじ novinový článekmix
新聞紙 しんぶんし novinový papírmix
新聞 しんぶん novinyjlpt5, leda1
新婚 しんこん novomanžel, novomanželkasuru
お年玉 おとしだま novoroční dárek, novoroční koledaleda1
新年会 しんねんかい novoroční párty, mejdanmix
新しい あたらしい novýadj, jlpt5, leda1
新た あらた novýmix
三日月 みかづき nový měsíc, srpek měsíceleda1, shizen
新首相 しんしゅしょう nový premiérmix
お正月 おしょうがつ Nový rokleda1, toki
正月 しょうがつ Nový rokjlpt4, toki
新年 しんねん nový rokleda1, toki
元旦 がんたん Nový rokleda1
新春 しんしゅん nový rokleda1
元日 がんじつ; がんにち Nový rok (den)mix
新風 しんぷう nový stylmix
新型 しんがた nový styl, nový modelmix
新規 しんき nový, nově udělanýmix
鼻のあな はなのあな nozdra, nosní dírkahito
日本電信電話株式会社 にっぽんでんしんでんわかぶしきがいしゃ NTT, Japonská telegrafní a telefonní společnostnamae
退屈 たいくつ nudamix
めん nudleryouri
うどん nudle (tlusté)ryouri
ラーメン nudle rámenryouri
退屈な たいくつな nudnýadj, jlpt3
つまらない nudný, bezvýznamnýadj, jlpt5
れい nulajlpt5
助数詞 じょすうし numerativbunpou, counter
~本 ~ほん numerativ pro dlouhé, válcovité objektycounter, jlpt5
~杯 ~はい numerativ pro hrníčky, skleničky, lžičkycounter, jlpt5
~局 きょく numerativ pro hru v šachu/šógicounter
~歩 numerativ pro krokycounter, leda1
~個 ~こ numerativ pro malé objekty, kouskycounter, jlpt5
~羽 ば、わ numerativ pro ptáky a králíkycounter, leda1
numerativ pro ptáky a králíkycounter, jlpt3
~台 ~だい numerativ pro strojecounter, jlpt5
~冊 ~さつ numerativ pro svazky, kopiecounter, jlpt5
~才 さい numerativ pro věkcounter, leda1
~頭 とう numerativ pro velká zvířatacounter, leda1
~匹 ~ひき numerativ pro zvířata, ryby, hmyzcounter, jlpt5
数値誤差 すうちごさ numerická chybamath
数値計算 すうちけいさん numerický výpočetmix
必然 ひつぜん nutnostadj, leda1
剪刀 はさみ nůžkygakkou
この度 このたび nynímix
今や いまや nyní, v současnostitoki
目釘 めくぎ nýt na rukojeti mečesensou
一回り小さい ひとまわりちいさい o číslo menší, menčí velikostadj
一回り大きい ひとまわり おおきい o číslo větší, větší velikostmix
温泉について おんせん に ついて O horkých pramenechonsen
おや ó, ohjlpt4
両方 りょうほう oba, obějlpt4
封筒 ふうとう obálkajlpt3, jlpt5
染める そめる obarvitichidan, verb, vtrans
彩る いろどる obarvitgodan, verb, vtrans
市民 しみん občan, obyvatelé města, měšťanéjlpt4, leda1
たまに občas, příležitostnějlpt4, toki
栽培 さいばい obdělávání, pěstování, kultivacesuru
長方形 ちょうほうけい obdélníkmath
長方形の ちょうほうけいの obdélníkovýadj, math
感心 かんしん obdiv, chválihodný, Výborně!jlpt3, suru
月見 つきみ obdivování měsíceleda1
時候 じこう obdobímix
季節 きせつ období (roční), sezónajlpt4
飛鳥時代 あすかじだい Období Asuka (538 – 710)mix
安土桃山時代 あづちももやまじだい Období Azuči-Momojama (1568-1600)namae
梅雨 つゆ období dešťů, déšť v období dešťůjlpt3, tenki
縄文時代 じょうもんじだい období Džómonnamae
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104