příroda (shizen)

Počet slovíček: 172
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2
どろ bahnoshizen
大きな丸石 おおきなまるいし balvan, velký kulový kámenshizen
たけ bambusleda1, shizen
竹薮 たけやぶ bambusová houštinaleda1, shizen
竹林 ちくりん bambusový lesleda1, shizen
ぬま bažinashizen
白夜 びゃくや bílé (polární) nocileda1, shizen
青い月 あおいつき bledý měsícleda1, shizen
松林 まつばやし borový hájleda1, shizen
川岸 かわぎし břeh řekyleda1, shizen
津波 つなみ cunami, přílivová vlnashizen, tenki
活火山 かっかざん činná sopkashizen
デルタ地帯 でるたちたい delta (řeky)shizen
雨水 あまみず dešťová vodaleda1, shizen
雨雲 あまぐも dešťové mrakyleda1, shizen, tenki
長雨 ながあめ dlouhotrvající deštivé počasíleda1, shizen, tenki
川下 かわしも dolní tok řekyleda1, shizen
木材 もくざい dřevoleda1, shizen
侵食 しんしょく erozeshizen
間欠温泉 かんけつおんせん gejzírshizen
地質 ちしつ geologieshizen
はやし háj, lesíkleda1, shizen
粘土 ねんど hlína, jílkagaku, leda1, shizen
山の奥 やま の おく hluboko v horáchshizen
やま horajlpt5, shizen
川上 かわかみ horní tok řekyleda1, shizen
山道 やまみち horská cestaleda1, ryokou, shizen
山系 さんけい horské pásmoshizen
山林 さんりん horský les, zalesněné úbočíleda1, shizen
山々 やまやま horyshizen
山海 さんかい hory a mořeshizen
ひのき japonský cypřiš, hinokishizen
ひのき japonský cypřiš, hinokishizen
春風 はるかぜ jarní vítrleda1, shizen, tenki
洞穴 ほらあな jeskyněshizen
洞窟 どうくつ jeskyněshizen
みずうみ jezerojlpt4, shizen
湖水 こすい jezeroleda1, shizen
南極 なんきょく jižní pólshizen
いし kámenjlpt4, kagaku, leda1, shizen
星座 せいざ konstelace (hvězd)shizen
大陸 たいりく kontinentshizen
おか kopecshizen
おか kopecshizen
河原 かわら koryto řeky, řečištěshizen
紅葉狩 もみじがり koukání na barevné podzimní listíshizen
火口 かこう kráterleda1, shizen
地殻 ちかく kůra (zemská)shizen
かた lagunashizen
温泉 おんせん lázně, horký pramenshizen
氷山 ひょうざん ledovecleda1, shizen, tenki
氷河 ひょうが ledovecshizen, tenki
もり les (hustý)leda1, shizen
森林 しんりん les (rozsáhlejší)leda1, shizen
木立 こだち les, háj, skupinka stromůleda1, shizen
左岸 さがん levý břehleda1, shizen
木の葉 このは list stromuleda1, shizen
水溜り みずたまり loužeshizen
青空 あおぞら modrá oblohaleda1, shizen
うみ moře, plážjlpt5, leda1, shizen
海水 かいすい mořská vodaleda1, shizen
海岸 かいがん mořské pobřežíjlpt4, leda1, shizen
みさき mysshizen
台地 だいち náhorní plošina, rovinaleda1, shizen
そら nebe, oblohajlpt5, leda1, shizen
てん nebe, oblohaleda1, shizen
災害 さいがい neštěstí, katastrofashizen, tenki
夜空 よぞら noční oblohaleda1, shizen
三日月 みかづき nový měsíc, srpek měsíceleda1, shizen
小石 こいし oblázek, kamínekleda1, shizen
南回帰線 みなみかいきせん obratník Kozorohashizen
北回帰線 きたかいきせん obratník Rakashizen
しま ostrovjlpt4, leda1, shizen
砂丘 さきゅう písečná dunashizen
すな písekjlpt4, kagaku, shizen
マントル plášť (zemský)shizen
はま plážshizen
海岸線 かいがんせん pobřežní čárashizen
地下の ちかの podzemníshizen
地下水 ちかすい podzemní vodashizen
秋風 あきかぜ podzimní vítrleda1, shizen
山脈 さんみゃく pohoříleda1, shizen
はたけ poleshizen
田畑 たはた pole (mn.č.)leda1, shizen
半球 はんきゅう polokouleshizen
小川 おがわ potokleda1, shizen
砂漠 さばく poušťshizen
洪水 こうずい povodeňshizen
土地 とち pozemek, země, půdaleda1, shizen
いずみ pramenshizen
右岸 うがん pravý břehleda1, shizen
流れ ながれ proudshizen
みぞ příkop, strouhashizen
しお příliv a odlivshizen
自然 しぜん přírodajlpt3, leda1, shizen
土壌 どじょう půdashizen
朝露 あさつゆ ranní rosashizen
朝日 あさひ ranní slunceleda1, shizen
Stránka: 1 - 2