práce, zaměstnání, podnikání (shigoto)

Počet slovíček: 192
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2
欠勤 けっきん absenceshigoto
会社員 かいしゃいん administrativní pracovník shigoto
株式会社 かぶしきかいしゃ akciová společnostshigoto
考古学者 こうこがくしゃ archeologshigoto
建築家 けんちくか architektshigoto
作者 さくしゃ autor, spisovateljlpt3, leda1, shigoto
銀行家 ぎんこうか bankéřshigoto
詩人 しじん básníkshigoto
派遣社員 はけんしゃいん brigádníkshigoto
税関吏 ぜいかんり celníkryokou, shigoto
研究開発所 けんきゅうかいはつしょ centrum výzkumu a vývojeshigoto
通勤時間 つうきんじかん čas strávený dojížděnímryokou, shigoto
待機 たいき čekat na příležitostshigoto, suru
声優 せいゆう dabérshigoto
刑事 けいじ detektivshigoto
指揮者 しきしゃ dirigentongaku, shigoto
事業部 じぎょうぶ divizeshigoto
残業時間 ざんぎょうじかん doba práce přes časjlpt3, shigoto
通勤 つうきん dojížděníjlpt3, shigoto
通勤する つうきんする dojíždětshigoto, suru, verb
医者 いしゃ doktor, lékařbyouki, jlpt5, leda1, shigoto
休暇 きゅうか dovolenáshigoto
定年退職者 ていねんたいしょくしゃ důchodceshigoto
牧師 ぼくし duchovníshigoto
電気技師 でんきぎし elektrikářshigoto
電気工事士 でんきこうじし elektrikářshigoto
サラリーマン firemní zaměstnanecshigoto
会社 かいしゃ firma, společnostjlpt5, leda1, shigoto
写真家 しゃしんか fotograf shigoto
物理学者 ぶつりがくしゃ fyzikshigoto
総同盟罷業 そうどうめいひぎょう generální stávkashigoto
府知事 ふちじ guvernér prefektury (府)seiji, shigoto
県知事 けんちじ guvernér prefektury (県)seiji, shigoto
消防士 しょうぼうし hasič shigoto
女優 じょゆう herečkashigoto
就職活動 しゅうしょくかつどう hledání práce, shánění práceshigoto
時給 じきゅう hodinová mzdashigoto
鉱山労働者 こうざんろうどうしゃ horníkshigoto
主婦 しゅふ hospodyňka, žena v domácnostishigoto
音楽家 おんがくか hudebníkongaku, shigoto
配管工 はいかんこう instalatérshigoto
出張する しゅっちょうする jet na pracovní cestushigoto, suru, verb
美容師 びようし kosmetičkajlpt3, shigoto
漫画家 まんがか kreslíř komiksůshigoto
料理人 りょうりにん kuchařshigoto
薬剤師 やくざいし lékárníkshigoto
泥棒 どろぼう lupič, zloděj, loupežníkjlpt4, shigoto
画家 がか malířshigoto
労働 ろうどう manuální práceshigoto, suru
マーケティング部 マーケティングぶ marketingové odděleníshigoto
月給 げっきゅう měsíční platshigoto
失業率 しつぎょうりつ míra nezaměstnanostishigoto
会議 かいぎ mítink, konference, poradagakkou, jlpt4, shigoto
猟師 りょうし myslivecshigoto
パート na částečný úvazekjlpt3, jlpt4, shigoto
出張中 しゅっちょうちゅう na služební cestěshigoto
経費 けいひ nákladyshigoto
船員 せんいん námořníkshigoto
入社 にゅうしゃ nástup do firmy, získání místa ve firměleda1, shigoto
お客さん おきゃくさん návštěvník, zákazníkshigoto
病欠 びょうけつ nepřítomnost z důvodu nemocibyouki, shigoto
脳外科医 のうげかい neurochirurgshigoto
失業者 しつぎょうしゃ nezaměstnaný člověkshigoto
忍者 にんじゃ nindža (špión, vrah, sabotér ve feudálním Japonsku)sensou, shigoto
就職難 しゅうしょくなん nízká zaměstnanostshigoto
商業 しょうぎょう obchodshigoto
営業 えいぎょう obchod, prodej, byznysshigoto
商談 しょうだん obchodní jednáníshigoto
営業部 えいぎょうぶ obchodní odděleníshigoto
打ち合わせ うちあわせ obchodní schůzka, poradashigoto, suru
画商 がしょう obchodník s uměnímshigoto
部門 ぶもん odděleníshigoto
退職金 たいしょくきん odchodnéshigoto
退職する たいしょくする odstoupitshigoto, suru, verb
人事部 じんじぶ osobní odděleníshigoto
ピアノ演奏家 ぴあのえんそうか pianistashigoto
有給休暇 ゆうきゅうきゅうか placená dovolenáshigoto
給料 きゅうりょう platjlpt3, shigoto
支店 してん pobočkashigoto
出先機関 でさききかん pobočka, filiálkashigoto
部下 ぶか podřízenýshigoto
目下 めした podřízenýshigoto
面接 めんせつ pohovorjlpt3, jlpt3, shigoto
失業保険 しつぎょうほけん pojištění proti ztrátě zaměstnáníshigoto
警部 けいぶ policejní inspektorshigoto
巡査 じゅんさ policistashigoto
お巡りさん おまわりさん policistamix, shigoto
警官 けいかん policistajlpt4, shigoto
おまわりさん policista (přátelsky)jlpt5, shigoto
政治家 せいじか politikshigoto
定年退職 ていねんたいしょく povinná výpovědshigoto
遅番 おそばん pozdní směnashigoto
仕事 しごと práce, zaměstnání, podnikáníjlpt5, leda1, shigoto, suru
Stránka: 1 - 2