rodina (kazoku)

Počet slovíčok: 65
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
祖父 そふ děda, dědečekjlpt4, kazoku
祖母 そぼ babičkajlpt4, kazoku, leda1
息子 むすこ synjlpt3, jlpt4, kazoku, leda1
むすめ dcerajlpt3, jlpt4, kazoku
あに starší bratr (skromně)jlpt5, kazoku, leda1
お母さん おかあさん matka (uctivě) jlpt5, kazoku, leda1
奥さん おくさん manželka (vaše), paní (uctivě)jlpt5, kazoku
叔父 おじさん strýc, muž středního věkujlpt5, kazoku
おとうと mladší bratrjlpt5, kazoku, leda1
めい neteřjlpt3, kazoku
お兄さん おにいさん starší bratr (uctivě)jlpt5, kazoku, leda1
おい synoveckazoku
お姉さん おねえさん starší sestra (uctivě)jlpt5, kazoku, leda1
長女 ちょうじょ nejstarší dcerakazoku, leda1
おばあさん babička, starší ženajlpt5, kazoku
女房 にょうぼう manželka (má paní)kazoku
お嬢さん おじょうさん slečna, mladá žena, (uctivě) dcerajlpt4, kazoku
長男 ちょうなん nejstarší synkazoku
子弟 してい děti, potomcikazoku, leda1
おっと manžel (můj)jlpt4, kazoku
主人 しゅじん manželkazoku
義弟 ぎてい švagrkazoku, leda1
おや rodičejlpt4, kazoku
いもうと mladší sestrajlpt5, kazoku, leda1
父兄 ふけい rodičekazoku, leda1
いとこ bratranec/sestřenicekazoku
あね starší sestrajlpt5, kazoku, leda1
兄嫁 あによめ manželka staršího bratrakazoku, leda1
ご主人 ごしゅじん manžel (váš), Pánkazoku
つま manželka, moje ženajlpt4, kazoku
母親 ははおや matkakazoku, leda1
親戚 しんせき příbuzní kazoku
伯父 おじ strýc (starší než rodič)jlpt5, kazoku
父母 ふぼ rodiče, tatínek a maminkakazoku, leda1
息子さん むすこさん syn kazoku
叔父 おじ strýc (mladší než rodič)jlpt5, kazoku
父母 ちちはは rodiče, tatínek a maminkakazoku, leda1
おじいさん dědeček, starší mužjlpt5, kazoku
姉妹 しまい sestry (starší a mladší)kazoku, leda1
弟さん おとうとさん mladší bratr kazoku
お父さん おとうさん otec (zdvořile)jlpt5, kazoku, leda1
姉上 あねうえ starší sestrakazoku, leda1
妹さん いもうとさん mladší sestra kazoku
伯母 おば teta (starší než něčí rodiče)jlpt5, kazoku
姉夫婦 あねふうふ starší sestra s manželemkazoku, leda1
父親 ちちおや oteckazoku, leda1
叔母 おば teta (mladší než něčí rodiče)jlpt5, kazoku
次男 じなん druhý nejstarší synkazoku, leda1
お母様 おかあさま matka (uctivě)kazoku
親子 おやこ rodič a dítěkazoku
家内 かない manželka (moje), moje ženajlpt5, kazoku
乙女 おとめ mladé děvče, pannakazoku
兄弟 きょうだい sourozenci, sourozenecjlpt5, kazoku, leda1
よめ nevěsta, snachakazoku
子供 こども dítěhito, jlpt5, kazoku, leda1
未婚 みこん svobodnýai, kazoku
ちち otec, tátajlpt5, kazoku, leda1
未亡人 みぼうじん vdovakazoku
はは matka, maminkajlpt3, jlpt5, kazoku, leda1
遠縁 とおえん vzdálený příbuznýkazoku
両親 りょうしん rodičejlpt5, kazoku
冠婚葬祭 かんこんそうさい důležité rodinné obřadykazoku
~家 ~か rodinajlpt4, kazoku
家族 かぞく rodinajlpt5, kazoku