zvíře, zvířata (doubutsu)

Počet slovíček: 367
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4
ブヨ buyo komárdoubutsu
ka komárdoubutsu
バッタ batta koníkdoubutsu
セキレイ sekirei konipasdoubutsu
ハクセキレ hakusekire konipas bílýdoubutsu
さんご sango koráldoubutsu
さんご礁 sangoshou korálový útesdoubutsu
u kormorándoubutsu
ウズラ uzura koroptevdoubutsu
甲殻類 koukakurui korýšdoubutsu
シャチ shachi kosatkadoubutsu
子猫 koneko kotědoubutsu, leda1
山羊 yagi kozadoubutsu
ヤギ yagi kozadoubutsu
kani krabdoubutsu
usagi králíkdoubutsu
ウサギ usagi králíkdoubutsu
ushi krávadoubutsu
雌牛 meushi krávadoubutsu
ebi krevetadoubutsu
海老 ebi krevetadoubutsu
七面鳥 shichimenchou krocandoubutsu
wani krokodýldoubutsu
モグラ mogura krtekdoubutsu
斜頸 shakei krutihlavdoubutsu
ネズミ nezumi krysadoubutsu
ハムスター hamusuta- křečekdoubutsu
uzura křepelkadoubutsu
hane křídlo, pírkodoubutsu, leda1
蟷螂 kamikiri kudlanka nábožnádoubutsu
カッコウ kakkou kukačkadoubutsu
千鳥 chidori kulík, čejkadoubutsu
uma kůňdoubutsu, leda1
kawa kůže (zvířecí), useň, kůradoubutsu, jlpt3, shokubutsu
鯨目,クジラ目 kujirame kytovecdoubutsu
白鳥 hakuchou labuťdoubutsu, leda1
ラマ rama lamadoubutsu
itachi lasičkadoubutsu
貝殻 kaigara lasturadoubutsu, leda1
カワセミ kawasemi ledňáčekdoubutsu
北極グマ hokkyokuguma lední medvěddoubutsu
白熊 shirokuma lední medvěddoubutsu, leda1
類人猿 ruijin'en lidoopdoubutsu
kitsune liškadoubutsu
ヘラジカ herajika losdoubutsu
sake lososdoubutsu
tobi luňákdoubutsu
センサンコウ sensankou luskoundoubutsu
雌ライオン mesuraion lvicedoubutsu
ライオンの子 raionno子 lvíčedoubutsu
トド todo lvoundoubutsu
大鷭 ooban lyskadoubutsu
サバ saba makreladoubutsu
小魚 kozakana malá ryba, potěrdoubutsu, leda1
アオバエ aobae masařkadoubutsu
食肉動物 shokunikudoubutsu masožravecdoubutsu
水母 kurage medúzadoubutsu
kuma medvěddoubutsu
貝類 kairui měkkýšdoubutsu
軟体動物 nantaidoubutsu měkkýšdoubutsu
ga moldoubutsu
モルモツト morumotsuto morčedoubutsu
hamo mořský úhořdoubutsu
蝶々 chouchou motýldoubutsu
hae mouchadoubutsu
ari mravenecdoubutsu
アリ ari mravenecdoubutsu
蟻食い arikui mravenečníkdoubutsu
大蟻食い ooarikui mravenečník velkýdoubutsu
セイウチ seiuchi mroždoubutsu
うつぼ utsugi murénadoubutsu
ハツカネズミ hatsukanezumi myšdoubutsu
nezumi myšdoubutsu
野鼠 nonezumi myš polnídoubutsu
洗い熊 araiguma mývaldoubutsu
洗熊 araiguma mýval obecnýdoubutsu
tanuki mýval, tanukidoubutsu
tsume nehet, drápdoubutsu, hito
ashi noha, tlapadoubutsu, hito, jlpt5
象虫 zoumushi nosatecdoubutsu
サイ sai nosorožecdoubutsu
両生類 ryouseirui obojživelníkdoubutsu
o ocasdoubutsu
しっ尾 shippo ocasdoubutsu
尾ひれ ohire ocasní ploutevdoubutsu
パーチ pa-chi okoundoubutsu
烏賊 ika oliheňdoubutsu
saru opicedoubutsu
オランゥータン oranゥ-tan orangutandoubutsu
washi oreldoubutsu
驢馬 roba oseldoubutsu
abu ováddoubutsu
hitsuji ovcedoubutsu, leda1
ナナフシ nanafushi pakobylkadoubutsu
ヌー nu- pakůňdoubutsu
ヒョウ hyou panterdoubutsu
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4